Obec Vranovice > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V pořadí 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice v letošním roce se konalo v úterý 30. srpna a bylo zahájeno složením slibu zastupitele panem Přemyslem Richterem, který se stal nástupcem MUDr. Igora Penky, CSc., který z funkce zastupitele odstoupil.
V další části zasedání zastupitelstva se řešila problematika hospodaření a financí. Na pořadu jednání byly výsledky hospodaření obce za II.Q letošního roku, návrh rozpočtového opatření pro nutnou úpravu schváleného rozpočtu a zpráva Finančního výboru Zastupitelstva obce.
Starostka obce informovala zastupitele o plnění příjmů a čerpání výdajů schváleného rozpočtu obce za 2. čtvrtletí roku, ke kterému uvedla, že příjmy byly na konci 1. poloviny roku 2023 naplněny cca z 51% a výdaje obce byly k datu 30. června 2023 ve výši cca 60%, přičemž tato výše oproti ideálnímu stavu čerpání 50% byla způsobena plněním zejména úhrad nákladů za dokončenou nástavbu 3. patra v části objektu budovy Základní školy na Masarykově ulici a za provedené stavební úpravy nebytových prostor v bytovém domě Náves 89 pro účely zřízení ordinací pro praktické lékaře.
Zastupitelstvo dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro spolek ZO ČSOP Šatava ve výši 25 000 Kč a také informaci o aktualizaci plnění platného Plánu investic a oprav v rámci jehož projednávání se zastupitelé nejvíce zdrželi při vedení debaty nad záměrem realizace projektu Kulturního a sportovního centra v ul. Sokolská, se závěrem vyvolání nové veřejné diskuse se zástupci školské příspěvkové organizace, místních sportovních organizací a odborné i laické veřejnosti.
Mimo uvedené zastupitelé schválili novou směrnici upravující postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na nákup zboží, služeb a pro stavební práce a dále veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků uzavřené mezi obcí Vranovice a městem Pohořelice s účinností od roku 2024.

Kvapilová Dana