Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 25. dubna proběhlo 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice, na jehož jednání byl, obdobně jako už dříve v Radě obce, projednán záměr společnosti Agro Klimus, se sídlem Velké Němčice, týkající se projektu těžby štěrkopísku v katastru obce a následné zavážení vytěženého prostoru inertním odpadem. Starostka informovala přítomné zastupitele a občany o postoji a krocích obce k tomuto projektu. Vedení obce zaslalo na Krajský úřad Jihomoravského kraje odmítavé stanovisko z důvodu možného negativního ovlivnění životního prostředí, nadměrného zatížení dopravních komunikací v katastru obce a zvýšení hluku a prašnosti. Zastupitelé byli dále informováni, že mimo vedení obce nesouhlasné stanovisko připojili také Moravský rybářský svaz Vranovice, ZO ČSOP Šatava, místní sdružení Vinaři Vranovice a na krajský úřad byly doručeny podpisové archy s 1001 podpisy občanů, kteří nesouhlasí s těžbou štěrkopísku v katastru naší obce. Vyjma toho byli přítomní zastupitelé a občané informováni o odpovědi získané z Krajského úřadu Odboru životního prostředí, který požaduje, aby se projekt dále hodnotil dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byla zvážena nulová varianta nebo těžba bez ukládky odpadů. Z diskuse mezi zastupiteli vyplynulo, že nejsnáze ovlivnitelnou je oblast dopravy, neboť polní cesty jsou ve výhradním majetku obce. Z tohoto důvodu se zastupitelé dohodli na vydání vyhlášky určující využití polních cest v extravilánu obce.
V dalším průběhu jednání zastupitelé diskutovali o projektu Vysokorychlostní tratě Brno – Břeclav, která výrazným způsobem zasáhne do části katastrální území naší obce. Starostka společně s ostatními zastupiteli informovala o setkání se zástupci správy železnic, které se konalo na Obecním úřadě 23. března. Na tomto jednání byly prezentovány aktuální informace o postupu přípravy realizace vysokorychlostní tratě. Podle původního záměru měla vysokorychlostní trať vést pod hřbitovem v ulici Přibická. Prosazením změn v územním plánu se podařilo vysokorychlostní trať přesunout o několik metrů směrem k Přibicím, a to až za hřbitov. Vyhověno bylo i požadavku přemostění silnice, ostatním původním připomínkám, jako zachování cyklostezky a zajištění přechodu pro zvěř, vyhověno nebylo. Zastupitelé se dohodli že obec vydá k vysokorychlostní trati oficiální stanovisko, které bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva.
Vyjma toho zastupitelé na svém 2. jednání projednali a schválili zprávu o vyhodnocení čerpání rozpočtu za 1.Q/2023, Rozpočtové opatření č. 2/2023, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokolu Vranovice a dále SK Vranovice, v obou případech ve výši 160 000 Kč, Moravskému rybářskému svazu – spolku Vranovice ve výši 40 000 Kč, Vinařům Vranovice ve výši 25 000 Kč, Mysliveckému sdružení Vranovice – Přibice, ve výši 30 000 Kč a Junák – středisko Vranovice ve výši 50 000 Kč. Schválena byla také žádost o dotaci ve výši 26 000 Kč pro Český svaz včelařů – základní organizaci Vranovice.

Kvapilová Dana