Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Po vynucené přestávce, způsobené nouzovým stavem, se ve čtvrtek 21. května 2020 konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví všech zúčastněných se zasedání uskutečnilo ve Školní jídelně Scolarest.

Starosta informoval přítomné o průběhu nouzového stavu v naší obci a poděkoval všem, kteří se podíleli nebo nabídli pomoc při zvládání mimořádné situace. Jeho poděkování patřilo zejména těm, kteří se nacházeli v tzv. první linii, zaměstnancům lékárny, lékařům, prodavačkám, všem ochotným švadlenkám, které pomáhaly s šitím roušek, zaměstnancům Domova pro seniory, zaměstnancům obce i zastupitelům, kteří nabídli svou pomoc. Neopomněl zmínit ani poděkování obyvatelům obce za příkladné zvládnutí celé situace. Dále informoval o nákladech, které vznikly v souvislosti s nouzovým stavem a pohybovaly se kolem 22 tisíc korun. Jednalo se především o náklady na dezinfekci, ochranné pomůcky a další. Zastupitelstvo také na návrh Rady obce schválilo prominutí nájemného třem subjektům, které podnikají v obecních prostorách a během nouzového stavu nemohly vykonávat výdělečnou činnost.

Schváleny byly výsledky hospodaření obce za rok 2019, Výroční zpráva za rok 2019 a také finanční pomoc obce sestrám Norkovým ve výši 50 tis. Kč. Rada obce již dříve vyhlásila veřejnou sbírku, která stále pokračuje a bude trvat až do 1. 9. 2020.

Rovněž byly zastupitelstvem schváleny dotace sdružením a spolkům obce v celkové výši 332 tis. A také darovací smlouva pro Římskokatolickou farnost ve výši 1. mil. korun na opravu střechy kostela.

Předmětem jednání bylo rovněž řešení reklamací a průběh oprav bytového domu Doliny. K danému stavu se vyjádřil jak starosta a oba místostarostové, tak předseda Sdružení vlastníků jednotek.

K danému tématu se vedla velmi podrobná a místy i velmi emotivní diskuse, kde se názory obou stran výrazně rozcházely. Reakcí na diskusi byl návrh opozičního zastupitele na odvolání starosty obce a obou místostarostů. Z hlasování vyplynula pevná pozice vedení obce a návrh na svržení starosty a místostarostů, opozičními zastupiteli, neprošel v poměru 9:6.

Vzhledem k velkému množství projednávaných bodů a délce jednotlivých příspěvků a diskusí se zasedání protáhlo až do 22 hodin, kdy muselo být přerušeno. Návrh na změnu Územního plánu byl proto přesunut na příští zasedání.

(kva)