Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 20. června 2023 se uskutečnilo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice. Hlavními tématy jednání bylo projednání Závěrečného účtu obce za rok 2022 a účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2022, informující o hospodářském výsledku obce za uplynulý rok, podání aktuální informace k záměru těžby štěrkopísku v katastrálním území Vranovic, postoje vedení obce k projektu výstavby vysokorychlostní tratě, schválení dotací pro místní spolky a další.

Vedení obce předložilo zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření k rozpočtu obce 2023 upravující nově navýšení výdajů na dokrytí nákladů souvisejících se stavební úpravou bytového domu s nebytovým prostorem Náves 89 a dále pro pořízení dvou interaktivních tabulí, projektoru EPSON, PC a na výmalbu interiéru ZŠ a MŠ dle žádostí předložené paní ředitelkou.

Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce za rok 2022 a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022:

„Obec v rámci hospodaření na konci roku 2022 disponovala zůstatkem ve výši cca 22 mil. Kč, který využijeme v letošním roce na dofinancování probíhajících investičních akcí, jako bylo v nedávné době dokončení přístavby 3. patra v části objektu budovy ZŠ na Masarykově 178, z důvodu rozšíření počtu tříd, dále na dokončení stavebních úprav u nebytových prostor budovy BD Náves 89, kde budou od podzimu fungovat ordinace praktických lékařů, nebo na financování probíhající výstavby multifunkčního venkovního sportoviště v areálu SK Vranovice,“ uvedl k hospodaření minulého roku 2. místostarosta obce Roman Svora.

Zastupitelé schválili také Výslednou zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 a Výroční zprávu za rok 2022 informující o hospodaření obce v uplynulém roce, o nejvýznamnějších událostech v obci realizované v oblasti kulturního a společenského života, činnosti školy, knihovny, TICu, orgánů samosprávy a jejich poradních orgánů, včetně o činnosti Sboru dobrovolných hasičů.

Starostka obce Šárka Novotná seznámila zastupitele s dotační výzvou nazvanou „Podpora a přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, u které bylo v polovině června zahájeno podávání dotací. V případě získání dotace bude tato využita na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Podání žádosti o dotaci bylo zastupiteli schváleno.

Zastupitelé byli také seznámeni s dopisem z Jihomoravského krajského úřadu, ze kterého vyplývá, že záměr „Těžby štěrkopísků a rekultivace v k. ú. Vranovice“ bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s tím, že předkladatel záměru, se bude muset vypořádat s několika desítkami připomínek, které byly získány v rámci zjišťovacího řízení ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dalších dotčených orgánů s právem se k takovému záměru vyjádřit. Z neformálního jednání předkladatele záměru s paní starostkou vyplynul úmysl ustoupení od jeho realizace. Obec však prozatím nedisponuje oficiálním potvrzením k rozhodnutí ze strany předkladatele, a proto bylo v případě trvání realizace záměru těžby štěrkopísků v k. ú. Vranovice, na jednání zastupitelstva jasně deklarováno, že se obec bude proti záměru bránit všemi dostupnými prostředky.

Radní Pavel Kukleta seznámil přítomné s postojem vedení obce k plánované výstavbě vysokorychlostní tratě a uvedl připomínky, které obec v rámci tohoto projektu požaduje řešit.

Jedná se zejména o vypracování projektu na vybudování nadchodu vysokorychlostní tratě pro pěší a cyklisty v lokalitě Hájek, zachování některé z polních cest katastru tak, aby občané mohli překročit trať mimo hlavní cestu ve směru na Pohořelice, řešení dopravy v rámci záměru „Těžby štěrkopísku“ a v neposlední řadě, aby bylo vedení obce pravidelně informováno o všech změnách projektu a mohlo jej průběžně připomínkovat zejména s ohledem na nepříznivé dopady projektu VRT na obyvatele obce, přírodu, zdravotní rizika a další.

Zastupitelé kromě jiných záležitostí schválili veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace Českému svazu včelařů z. s., ZO Vranovice a rovněž žádost o dotaci z rozpočtu obce Vranovice žadateli ZO ČSOP Šatava.

V samotném závěru v rámci bodu diskuse byly kladeny dotazy na zástupce vedení obce ze strany zastupitelů a občanů, které se v převážné míře týkaly realizace venkovního sportoviště v areálu SK Vranovice, stavebních činností u BD Náves 89, řešení reklamací BD Nad Dolinami a mnohých dalších záležitostí, které jsou aktuálně a průběžně řešeny obcí.

Kvapilová Dana