Zastupitelstvo zhodnotilo výsledky hospodaření za devět měsíců

Informace nahl obr

Ve čtvrtek 22. října jednalo na veřejném zasedání zastupitelstvo obce. Na programu jednání byly kromě zprávy o činnosti rady obce za uplynulé dva měsíce také výsledky hospodaření za devět měsíců letošního roku, příprava inventarizace majetku obce, projednání žádostí koupě a prodeje pozemků a projednání rozpočtového opatření č 3/2015, které vychází ze stávajících výsledků hospodaření.

Rada se zabývala hlavně investicemi

Rada obce se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem čtyřikrát a zabývala se především zahájením nového školního roku, výběrovými řízeními na výstavbu bytového domu Doliny, na opravu chodníku v ulici Dlouhá a na rekonstrukci sociálního zařízení v hlavní budově základní školy. Zabývala se také přípravou projektové dokumentace k zateplení budovy mateřské školy, činností čističky odpadních vod, problematikou financování sociálních služeb a sociálním bydlením, které připravuje stát se snahou přenést řešení na obce, přípravou plánu investic a oprav na léta 2016-2017 a dalšími záležitostmi.

Obec hospodaří od počátku roku s přebytkem

Za devět měsíců letošního roku hospodařila obec v souladu s plánovaným rozpočtem, bez výraznějších odchylek. Celkové příjmy obce za toto období dosáhly výše 24,431 milionu korun, celkové výdaje pak činily 17,710 milionu korun. V nižším čerpání výdajů se promítly především probíhající investiční akce, které budou vyfakturovány po jejich dokončení a posunutí termínu výstavby bytového domu Doliny. Celkové hospodaření obce za rok 2015 se předpokládá s finančním přebytkem ve výši cca 5,5 – 6,0 mil. Kč.

Ke konci roku proběhne inventarizace majetku obce

Zastupitelstvo obce také projednalo a schválilo dokumenty k provedení fyzické a účetní inventarizace majetku obce ke konci roku a schválilo složení řídící inventarizační komise i dílčích komisí. Fyzické inventury majetku budou provedeny do poloviny měsíce příštího roku.

Josef Horníček