Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
dovolím si využít úvodu „Starostí starosty“ k podělení se s Vámi o příjemné starosti. A to k přivítání v naší obci nového pana faráře Grzegorze Zycha a novu paní ředitelku Základní školy a Mateřské školy Vranovice, kterou byla jmenována k 1. 11. 2012 Mgr. Hana Pokorná.
Oběma přeji, aby se jim v naší obci líbilo, aby zde našli porozumění a aby se jim dařilo naplňovat své cíle a předsevzetí, s kterými na nové působiště přicházejí.
Touto cestou si dovolím poděkovat za dlouholetou činnost v naší farnosti panu faráři Josefu Malíkovi. Poděkování také patří za téměř pětileté působení ve funkci ředitele Základní školy Mgr. Oldřichu Vybíralovi.   

Máme za sebou letní měsíce, které jsou spojeny hlavně s prázdninami, dovolenými, to znamená hlavně s odpočinkem. Toto období je však pro mnoho z nás každoročně spojeno i s výskytem větší kriminality, zvýšeného počtu přestupků a vandalismu. V tomto roce tomu nebylo jinak.

Komise pro projednávání přestupků

Vedení obce se tomuto nešvaru dlouhodobě věnuje. V březnu loňského roku byla zřízena  Komise pro projednání přestupků a současně byli jmenování členové Komise. Předsedou Komise byl jmenován advokát  Mgr. et Bc. Peter Mrázik, který je garantem odbornosti pro řešení přestupků v režimu Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (případně i jiných právních předpisů). Do té doby byly přestupky projednávány v Pohořelicích a vedení obce neměla možnost posuzování přestupků hodnotit, nevěděla ani o počtu přestupků a o jejich závažnosti.

Cílem zřízení „Přestupkové komise“  bylo  zajištění větší adresnosti projednávaných přestupků, zajištění jejich operativního a rychlého šetření. V roce 2011, od vzniku Komise, bylo projednáno celkem 6 přestupků. V letošním roce bylo nahlášeno již 15 přestupků. Jedná se o více než stoprocentní nárůst.
V některých případech se na nás občané obrací s nahlášením vandalismu, avšak bez konkrétního sdělení, kdo se vandalismu dopustil. V takových případech je nejdůležitější pachatele kvalifikovaně usvědčit. K usvědčení pachatelů však nemá Přestupková komise žádné pravomoce, ty jsou svěřeny Policii ČR. Pro rychlé a účinné dopadení pachatelů je proto nutné obrátit se ihned po zjištění jakékoliv krádeže či vandalismu přímo na Polici ČR, která je, na rozdíl od Komise, oprávněna zasáhnout na místě samém. Zjištěné skutečnosti následně Policie ČR předá v případě podezření  ze spáchání trestného činu, na Státní zastupitelství nebo v případě podezření na spáchání přestupku, Komisi pro projednání přestupků.
V případě, že oznamovatel má podezření z konkretního spáchání přestupku, včetně osoby, která jej způsobila, je možné spáchání přestupku nahlásit přímo na Obecním úřadě. Pro ulehčení administrativy je na obci k dispozici  Formulář pro oznámení spáchání přestupku, který oznamovatele spolehlivě navede, co je třeba k prošetření podnětu uvést, aby se Komise mohla věcí zabývat.
Cílem činnosti přestupkové komise není snižování počtu projednávaných přestupků, ale snižování počtu spáchaných přestupků. K tomu je však nutná spolupráce, v mnoha případech i odvaha k nahlášení přestupků. V případech, kdy je kdokoliv svědkem jakéhokoliv trestného činu nebo přestupku je povinností každého z nás oznámit tuto skutečnost Policii ČR. Liknavostí, lhostejností ke svému okolí, někdy i velkou tolerantností, nevědomky sami přestupky a vandalismus kryjeme, nebo k němu dokonce i přispíváme.
Prvořadým předpokladem pro snížení počtu spáchaných  přestupků a vandalismu je zejména rodinná výchova a úcta k dodržování stanovených pravidel a zákonů. Druhým předpokladem je nebýt ke svému okolí lhostejný.
Zřízení a činnost Přestupkové komise není všelék na snížení kriminality a vandalismu v naší obci. Je to pouze jeden krok, který může udělat vedení obce. Mnoho dalších krůčků je na nás všech, na tom jak budeme přísní sami k sobě a ke svému okolí. Na tom jestli v nás převáží lhostejnost nad odpovědností, nebo naopak.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar