Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

využiji doby prázdninových měsíců k podání základních informací o dlouhodobém hospodaření obce.

Často se setkávám s dotazy typu, odkud obec získává peníze, že stále buduje nové budovy, nové parky a podobně? Není obec příliš zadlužená? Nerostou neúměrně náklady na provoz a údržbu nových budov a parků?

Ten, kdo pravidelně sleduje zveřejňované informace na webových stránkách obce a důkladně si pročte Výroční zprávy vydávané za každý kalendářní rok, odpovědi na jednotlivé otázky zná.

Koncepční finanční řízení je dlouhodobou prioritou vedení obce

Z dlouhodobého hlediska finančního řízení byla zásadní analýza režijních nákladů, které obec musela každoročně vydávat, aby zajistila základní služby pro své občany. Jednalo se zejména o náklady na energii (vytápění budov ZŠ, MŠ a OÚ, veřejné osvětlení), náklady na čističku odpadních vod a o likvidaci komunálního odpadu.

Vedení obce z provedené analýzy stanovila priority investic, které se postupně naplňují. A v hospodaření obce to je znát. Úspory jsou úspory významné.

Od r. 2008 se vedení obce daří trvale snižovat režijní náklady:

  • zateplení budov ZŠ a OÚ představuje úspory v řádu 100 tis. Kč ročně, současně došlo k tolik potřebné opravě obou budov,
  • modernizace a intenzifikace čističky odpadních vod umožnily úspory v rozpočtu obce ve výši cca 300 tis. Kč ročně,
  • zavedením systému třídění odpadu se podařilo snížit náklady o cca 300 tis. Kč za rok a naopak zvýšit příjmy za tříděný odpad – EKO-KOM,
  • změnou dodavatele elektrické energie a plynu se podařilo získat výrazně nižší ceny za spotřebovanou energii a plyn. Podařilo se snížit náklady vynaložené na telefony atd.

Celkové snižování provozních nákladů se blíží k částce 1 mil Kč za rok. To umožňuje obci držet poplatky za třídění a odvoz odpadu na stejné výši již několik let. Od letošního roku platí také slevy na poplatcích těm domácnostem, které poctivě třídí. Zásadní změna ve svozu a likvidaci odpadu a zavedení zcela nového systému třídění odpadu umožnily poskytnutí významných slev na poplatku za svoz odpadu. Sleva za třídění za rok 2015 (poplatek v r. 2016) ve výši 100 Kč byla poskytnuta celkem 560 osobám ve 180 rodinných domech a sleva 200 Kč 291 osobám v 97 rodinných domech.

Díky úsporám se v naší obci daří držet na stejné výši například i cenu stočného. I přesto, že v ostatních obcích cena každoročně stoupá i o několik procent, ve Vranovicích se již 8 let nezměnila a patří mezi nejnižší v dalekém okolí. Měnit se nebude ani v roce 2016. Úspora proti ceně, kterou účtuje VaK Břeclav činí až 20 Kč za spotřebovaný m3 vody.

Roční úspory v poplatku za svoz a likvidaci odpadu a za cenu spotřebované vody činí pro čtyřčlennou rodinu více než tisíc korun ročně.

Příjmy obce trvale rostou

Pravidelné příjmy obce, i přes výše uvedené úspory, trvale rostou a jsou tvořeny zejména třemi zdroji:

  • základem financování obcí jsou příjmy ze státního rozpočtu ve výši cca 9,5 tis. Kč na jednoho občana, který má v naší obci trvalý pobyt. Pro naši obec je to celková roční částka cca 21.500.000 Kč,
  • druhým základním zdrojem příjmů obce jsou vybrané poplatky od občanů (stočné, svoz odpadu, poplatek za psy atd.), pronájem nemovitostí a poskytované služby. Tyto příjmy činí ročně cca 3.600.000 Kč.
  • příjmy od JmKÚ, trvalé příjmy od státu za přenesenou působnost státní správy, které jsou ve výši cca 1 mil Kč.

Celkové každoroční příjmy obce jsou ve výši cca 26.100.000 Kč.

Rozdíl mezi stálými příjmy obce a stálým výdaji obce je ve výši cca 6 – 8 mil Kč. To je částka, která je každoročně používána na opravy komunikací, chodníků, údržbu a výsadbu zeleně, dětských hřišť a podobně. A právě tato částka je základním údajem pro tvorbu každoročního Plánu investic a oprav.

Doplňkové financování aktivit obce: dotace a úvěry

Jako doplňkové financování vedení obce využívá získané dotace ze Státního rozpočtu a Evropské unie. Dotace byly využity pro výstavbu přestupního terminálu, pro opravu a zateplení budov ZŠ a OÚ, intenzifikace ČOV, pořízení zametacího vozu a popelnic na třídění odpadu, atd.

Úvěrová praxe se používá výhradně k financování investic, které výrazně snižují provozní

náklady (ČOV) nebo výrazně zlepšují služby v obci (infrastruktura pro nové lokality pro rodinnou výstavbu, sociální služby DPS).

Hospodaření každé obce se dá srovnat s hospodařením každé domácnosti

Dlouhodobé finanční hospodaření každé obce je podobné jako hospodaření běžné domácnosti. Každá domácnost se snaží mít co nejnižší běžné náklady – topení, spotřeba elektrické energie, plynu a podobně. A současně se snaží volné prostředky investovat do zvýšení životních standardů – bydlení, rodinný dům, vzdělání svých dětí a další.

U obce je to stejné. Cílem je stále zvyšovat kvalitu bydlení, sociálních služeb, předškolního a základního vzdělání.

Cílem je mít spokojenou každou rodinu a tím i celou obec.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta