Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, Vánoční svátky jsou minulostí a před námi je rok 2013. Všem přeji, aby tento  rok byl pro Vás všechny úspěšný, aby se Vám splnila veškerá přání, aby se Vám vyhnuly nemoci a jakékoliv nepříjemnosti.
A co nás v letošním roce čeká v naší obci?
Nebudu zde prezentovat Plán investic a oprav na r. 2013, který si každý může podrobně prostudovat na našich webových stránkách v oddíle: Dokumenty, program obnovy venkova.
Zmíním se o dvou hlavních procesech, které svým významem ovlivní rozvoj obce na několik desetiletí a oba budou projednávány s veřejností.
 

Jako první zmíním Územní plán
Výchozím prvkem územně plánovací dokumentace je Územní plán sídelního útvaru, který byl schválen v zastupitelstvu obce v r. 1996.
V návaznosti na Územní plán a na potřeby rozvoje obce již bylo vypracováno a schváleno šest změn.
V současné době je zpracován návrh nového Územního plánu, který byl předán k projednání s dotčenými orgány státní správy a občany na Stavební úřad v Pohořelicích. Projednávání s občany a konečné schválení proběhne v letošní roce.
Zpracovatel Územního plánu je Ing. arch. Pavel Klein.
 

Způsoby projednání s občany:
Územní plán sídelního útvaru mohou občané aktivně ovlivnit ve třech fázích:
1. občané mohou podávat podněty pro změny ÚPN SÚ
2. zpracovaný souhrnný návrh změny ÚPN SÚ je zveřejněn, zpřístupněn k případným připomínkám a následně projednáván na veřejném zasedání obce.
3. projednávání a následné schválení vypracované příslušné změny ÚPN SÚ.
Požadavky občanů jsou posuzovány z pohledu komplexního začlenění do Územního plánu a do jeho dlouhodobého vývoje.

Komplexní pozemkové úpravy

V těchto dnech rovněž došlo k faktickému zahájení Komplexní pozemkové úpravy. Jelikož se jedná o naprosto zásadní nové uspořádání pozemků mimo zastavitelné území (extravilán), pokusím se na tomto místě uvést nejvýznamnější  zásady a pravidla Komplexní pozemkové úpravy.
Komplexní pozemkovou úpravu zajišťuje Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav a vypracováním je pověřena společnost Agroprojekt PSO s.r.o., Brno.
Komplexní pozemková úpravu je plně hrazena ze státního rozpočtu a řídí se Zákonem č.  139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a Vyhláškou č. 545/2002 Sb o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
 

Co Komplexní pozemkové úpravy řeší:
-definuje „společná zařízení“ – opatření sloužící ke zpřístupnění všech pozemků (obecní cesty), opatření protierozní a vodohospodářské, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (biokoridory, větrolamy atd.).
– Společná zařízení přecházejí po dokončení pozemkové úpravy do vlastnictví obce. 
– Návrh plánu Společných zařízení musí být projednán a schválen , kromě jiného, i na veřejném zasedání zastupitelstva obce
– Návrh nového uspořádání pozemků musí být s jednotlivými vlastníky projednán a odsouhlasen. Pozemková úprava je schválena pokud s návrhem nového uspořádání pozemků souhlasí vlastníci alespoň 75% výměry půdy pozemků, řešených v pozemkové úpravě.
– Všechny pozemky musí být po pozemkové úpravě zpřístupněny.
 

Co lze pozemkovou úpravou řešit:
– vypořádat spoluvlastnictví – to znamená, že více spoluvlastníků, kteří mají zájem o reálné vypořádání si vyhotoví „dohodu o vypořádání spoluvlastnických podílů“ a do návrhu nového uspořádání pozemků budou navrženy oddělené pozemky a následně založeny samostatné listy vlastnictví. ( to vše bez jakýchkoliv finančních nároků pro jednotlivé vlastníky – pro reálné rozdělení není třeba zajišťovat vypracování geometrického plánu)
– zcelování pozemků – několik pozemků stejného vlastníka a stejné bonity lze spojit v pozemek jeden.
– zaměření pozemků – pozemková úprava je po dokončení v digitální podobě a na náklady státu může každý vlastník pozemku požádat o bezplatné vytyčení a stabilizaci hranic nově navržených pozemků. 
 

Obecně lze Komplexní pozemkovou úpravu charakterizovat následovně:
– základní a nejdůležitější nástroj pro uspořádání extravilánu katastrálního území
– jednoznačná definice vlastnických vztahů k pozemkům
– jednoznačná definice hranic pozemků

Po ukončení Komplexní pozemkové úpravy „zmizí“ termín „náhradní užívání půdy“. Každý vlastník bude mít svůj pozemek přesně definován, vyměřeny hranice a bude tak moci využít svá vlastnická práva. 
První úkony na Komplexních pozemkových úpravách již byly fakticky zahájeny a v našem katastru se již pohybují geometři, kteří zaměřují pozemky a připravují tak podklady. Zaměřování pozemků provádí Ing. Igor Štefka a Radek Toman. Pokud je uvidíte, nebo jejich automobil značky SUBARU, SPZ: 3M8 5798, poblíž Vašich zahrad, nebo polí, tak se nejedná o žádné „vetřelce“, ale o geometry, kteří připravují Komplexní pozemkové úpravy v naší obci.

Věřím, že jak nový Územní plán obce, tak i Komplexní pozemkové úpravy vytvoří všechny předpoklady pro plynulý a vyvážený rozvoj naší obce.

Váš starosta Ing. Jan Helikar