Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
v posledním Vranovickém zpravodaji jsem upozorňoval na zvýšenou kriminalitu a vandalismus v naší obci a s tím spojený větší počet přestupků. To jsem však ještě vůbec netušil jakou podobu může vandalismus mít. Nejsem si jist, zda se události na místním hřbitově v noci 25. 10. 2012 dají ještě nazvat vandalismem, spíše se jedná o naprosto nepochopitelnou zrůdnou trestnou činnost. Spoušť, kterou za sebou pachatelé zanechali se nedá pochopit a slovy ani popsat. Mnoho spoluobčanů i novinářů všech médií se dotazovalo na výši způsobených škod. Materiální škody se dají vyčíslit, ale daleko větší škody, které se vyčíslit nedají, jsou ty, které zůstanou v každém v nás jako černá můra a neustále se vrací. Hloubka smutku byla umocněna i tím, že se celý incident stal jen několik málo dní před svátkem Památky zesnulých.
Reakce poškozených, ale i celé veřejnosti byla bezprostřední. Oprava poškozených hrobů probíhala  neskutečnou rychlostí a nasazením. Za pomoci dobrovolníků, zaměstnanců obce a mnoha dalších se  podařilo všem majitelům vrátit hroby do původního stavu v rekordně krátké době. 
Všichni, kteří přišli zapálit svíčky a položit květiny na hroby svých blízkých v den Památky zesnulých nevěřili tomu, že je hřbitov ve svátečním, že zde není ani památek po hrůzném hyenismu. Sounáležitost všech místních spoluobčanů, ale i nezištná pomoc lidí a firem přespolních byla fantastická a všichni si jí moc vážíme.  
Každý den jsem dotazován spoluobčany i médii, zda již došlo k objasnění celé události a zda jsou již známi pachatelé. Osobně jsem hned 26. 10. 2012 navštívil obvodní oddělení Policie ČR v Pohořelicích s apelem na rychlé a důsledné prošetření celé události. Vzhledem k závažnosti spáchaného trestného činu byl případ postoupen kriminálnímu oddělení Policie ČR Brno venkov.  
Policii jsou průběžně předávány veškeré poznatky, které by mohly napomoci k odhalení pachatelů. Ani přes enormní snahu však dosud k usvědčení pachatelů nedošlo.
Vyvarujme se toho, aby zlo zrodilo další zlo

Ihned po spáchání neomluvitelného a nepochopitelného hyenismu se obcí začalo šířit mnoho „zaručených zpráv“ o vandalech, včetně návrhů na jejich potrestání. Ale ani sebevětší smutek by neměl nikoho z nás vést k nenávisti a k neopodstatněnému odsouzení kohokoliv. K ublížení nevinnému může dojít snadno, náprava však nebývá snadná. Ano, jedná se o zavrženíhodný čin, ale prosím vyvarujme se toho, aby zlo zrodilo další zlo.
Obec intenzivně spolupracuje na odhalení pachatelů s Policií ČR a o výsledcích bude veřejnost vhodným způsobem informována.
Prevenci může zajistit technika, policie i jednotlivci
Vedení obce rovněž připravuje preventivní opatření k omezení vandalismu a trestné činnosti v naší obci. Prevence bude v oblasti užší spolupráce s Policií ČR, zavedením nepřetržitého monitorování nejvíce exponovaných míst a důsledného rychlého projednávání veškerých přestupků. Největší a nejúčinnější prevence však záleží na tom, jak každý z nás bude vnímavý ke svému okolí, jak bude, či nebudete tolerantní. 
Poděkování
Závěrem si dovolím touto cestou ještě jednou  poděkovat všem, kteří se podíleli na rychlé opravě hřbitova po demolici bezohlednými vandaly. Velmi si vážím přístupu všech dobrovolníků, kteří přiložili ruku k dílu a bez nároku na odměnu pomáhali především starším občanům s nápravou škod.
Díky těmto lidem je dnes hřbitov až na malé výjimky opraven. Avšak šrámy, které brutální čin vandalů zanechal na duších poškozených lidí a všech obyvatel obce se budou hojit mnohem déle. Věřím, že jako hojivá mast nám všem pomůže nově získaná zkušenost, kterou nám paradoxně dala tato smutná událost. Je to pocit občanské sounáležitosti, pocit, že se v těžkých chvílích dokážeme semknout a táhnout za jeden provaz. Mějme to prosím na paměti i do budoucna. Všem zmíněným lidem ještě jednou upřímně děkuji.
Přání do nového roku

Již ve druhém, po sobě jdoucím, Vranovickém zpravodaji jsem se stal nositelem špatných zpráv.
Abych blížící se konec roku neukončil pouze negativními informacemi, tak na závěr trochu optimismu.
Dovolím si touto cestou poděkovat všem zaměstnancům OÚ, radním, zastupitelům, ale zejména potom všem členům jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování nespočetného množství akcí pro děti, mládež a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní prací přispívají ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.

Všem přeji klidné prožití  Vánočních svátků, rodinnou pohodu a do Nového roku hodně zdraví, plno sil a radosti. Společně si přejme, aby nás pesimismus v roce 2013 minul a zůstal v nás pouze optimismus.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar