Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
doba prázdninových měsíců je dobou nejen odpočinku a relaxace, ale také dobou vhodnou pro ohlédnutí se za první polovinou roku.
Pro úspěšné řízení jednotlivých aktivit obce je rozhodující jejich finanční zajištění.   
Příjmy obce jsou tvořeny zejména zákonem stanovenou výši z daňových příjmů státu. Pro naší obec to již několik let činí cca 6,7 tis Kč na občana, tj. roční celkové daňové příjmy obce činí cca 13,5 mil Kč.  Dalšími příjmy obce jsou, tak zvané, vlastní příjmy, kde se jedná o příjmy z pronájmu pozemků a budov, z případného prodeje pozemků, z poplatků za provoz kanalizace a svoz odpadů.
Příjmy obce několik let stagnují, nebo mírně klesají ale výdaje vytrvale rostou a stát na obce přenáší stále další a další povinnosti.
I přes tento zcela nepříznivý vývoj příjmů a výdajů obce se daří zajišťovat významné investice do infrastruktury do oprav komunikací a chodníků, do vybudování dětských hřišť a v neposlední řadě do výstavby Domu pro seniory a přestupního terminálu.
Pro zajištění všech plánovaných aktivit není možné spoléhat pouze na zákonem zaručené příjmy, ale je nutné hledat vícezdrojové financování. Dalšími možnými příjmy obce jsou dotace, společné projekty se soukromým sektorem a bankovní úvěry.

V prvním pololetí letošního roku obec postupně připravila následující žádosti o dotace:

  • žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.150.000,- Kč na vybudování infrastruktury v lokalitě Doliny. Naší žádosti bylo vyhověno a žádost byla schválena v plné výši.
  • Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 380.000,- Kč na vybudování dětského hřiště. Žádost byla, pro velký zájem, v plném rozsahu zamítnuta. Dětské hřiště tak bude vybudováno a financováno z vlastního rozpočtu obce.
  • Žádost o dotaci z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 200.000,- Kč na vypracování a pořízení nového Územního plánu Obce Vranovice. Žádost o dotaci byla schválena ve výši 112.100,- Kč.
  • Žádost o dotaci  z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod na vybudování přestupního terminálu ve výši 7.213.790,- Kč, tj. 85% předpokládaných celkových nákladů. Obec obdržela doklad o schválení projektu v plném rozsahu.
  • Žádost o dotaci z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 500.000,- Kč na zpětné odkoupení budovy školní jídelny U Floriánka č.p. 57. Žádost byla schválena ve výši 300.000,-Kč.

Celkově se tak podařilo navýšit rozpočet obce pro letošní rok o téměř 9,8 milionů Kč.

Předpokladem pro úspěšné žádosti o dotaci je zejména připravenost jednotlivých projektů, včasnost a kvalita zpracovaných žádostí. Projekt přestupního terminálu byl připravován déle než 3 roky.

Díky takto získaným finančním zdrojům lze využít vlastní zdroje nejen na úklid obce a běžné opravy, ale i na mimořádné a neočekávané výdaje. Příkladem je letošní  mimořádné jednorázové navýšení výdajů ve výši 2.607.800,- Kč pro Základní a mateřskou školu. Těmito jednorázovými výdaji pro ZŠ a MŠ je řešen zpětný odkup budovy školní jídelny U Floriánka č.p. 57 a  zvýšené náklady na zřízení dvou prvních tříd v základní škole.
Vedení obce se tak dlouhodobě daří zajišťovat vícezdrojové financování veškerých investičních aktivit. 
Už nyní je nezbytné se zamýšlet nad budoucími investičními aktivitami v obci a hlavně nad jejich finančním pokrytí. Vícezdrojové financování si v následujících letech vyžádají nejen aktivity obce, ale i zajištění kvalitního školství, pořádání společenských a kulturních akcí, poskytování sociálních služeb a další. Pravidlo natažené ruky již neplatí.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar