Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2011 přišla Obec Vranovice o budovu U  Floriánka č.p. 57, v níž sídlí školní jídelna a třídy prvního stupně Základní školy. Vedení obce intenzívně bojovalo o vlastnictví budovy několik let. S rozhodnutím soudu nesouhlasí, ale nezbývá nic jiného než jej respektovat.
Obec tak po letech doplatila na neuvážené rozhodnutí z roku 1995, kdy obec budovu koupila navzdory vedenému soudnímu sporu o vlastnictví.
V současné době se hledají řešení, jež povedou k zachování školní výuky i jídelny.

Vážení spoluobčané,
v posledních několika dnech jsem občany Vranovic stále častěji dotazován, zda je pravda, že naše obec přišla o budovu školní kuchyně a jídelny, jak bude dále zajištěna strava pro žáky ZŠ a MŠ a pro seniory, kde bude probíhat výuka žáků prvního stupně ZŠ a padá mnoho dalších otázek.
Pokusím se proto v tomto vydání Vranovického zpravodaje na všechny tyto otázky odpovědět.
Vše bude zachováno
Odpověď je jednoznačná: ANO vše bude zachováno. Bude to však stát obec a vedení ZŠ velké úsilí, další významné výdaje z rozpočtu obce a není dosud vyřešeno zda to bude v současné budově, nebo zda dojde na připravená náhradní řešení.
Jelikož se naší obcí již šíří různé „ zaručené zprávy“ považuji za nutné uvést základní příčiny současného stavu a  dále popíšu východiska a možná řešení ze současného stavu.
Současný stav je důsledkem soudního sporu,
který vedla Obec Vranovice s JUDr. Vojtěškou Burešovou, správcem konkurzní podstaty úpadce Agrodružstvo Vranovice v likvidaci. Jednalo se o soudní spor probíhající v několika soudních řízeních, trvající již od r. 1993. Spor se vedl o určení vlastnického práva k budově U  Floriánku č.p. 57 – školní jídelna a třídy prvního stupně Základní školy.

Pořízení nemovitosti:
Obec Vranovice získala nemovitost kupní smlouvou ze dne 26. 4. 1995 od  manželů Koštuříkových za cenu 5.000.000,- Kč. Na koupi nemovitosti si vzala Obec Vranovice úvěr, který byl doplacen v březnu 2002 a na úrocích zaplatila další 1.775.000,- Kč.
V letech 1996 – 1997 Obec Vranovice provedla stavební rekonstrukci a do budovy investovala cca 3.300.000,- Kč.
Celkové náklady na pořízení budovy (bez inventáře a provozních nákladů) činily více než 10 mil. Kč.

Soudní spory o budovu:
1.   Soudní spor – žaloba na určení vlastnictví, č.j. 4C 848/93
a)  Žaloba byla podána  Agrodužstvem Vranovice v r. 1993.
b)  rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 5. 4. 2000, č.j. 4C 848/93-103
     Bylo rozhodnuto, že vlastníkem budovy č.p. 57 je úpadce Agrodružstvo Vranovice.
     Obec podala odvolání.
c)  usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 14 Co 411/2000 ze dne 26. 9. 2002
     Rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi bylo zrušeno a vráceno soudu I. stupně k
     novému projednání.
d)  rozhodnutí Okresního sopudu v Břeclavi č.j. 4 C 848/93 – 237 ze dne 6. 2. 2007
     Žaloba byla zamítnuta z důvodu absentujícího naléhavého právního zájmu na určení
     vlastnického práva.
2.   Budova č.p. 57 byla zapsána dne 20. 3. 2007 do soupisu konkurzní podstaty úpadce Agrodružstva Vranovice v likvidaci.
Tímto krokem se stal oprávněným s nakládáním s nemovitostí správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová.
Obec Vranovice přijala 2 opatření k zachování stávajícího provozu:
–  byla uzavřena Smlouva o způsobu užívání nemovitosti zapsané do konkurzní podstaty –
    za náklady, které jsou spojeny s užíváním
–  dne 29. 5. 2007 byla podána u Krajského soudu v Brně vylučovací žaloba, čímž se Obec Vranovice domáhala vyloučení předmětné nemovitosti ze soupisu konkurzní podstaty Agrodružstva Vranovice v likvidaci. Žaloba byla vedena pod č.j. 12 Cm 50/2007.
3.   Žaloba o vyloučení  nemovitosti budovy č.p. 57 z majetku konkurzní podstaty
č.j 12 Cm 50/2007, ze dne 29. 6. 2007
–  Dne 29. 6. 2010 proběhlo již druhé soudní jednání a byl vydán rozsudek 12 Cm 50/2007-95: žaloba na vydání nemovitosti se ZAMÍTÁ, tj. ve sporu jme nebyli úspěšní.
            –           Dne 1. 10. 2010 jsme podali odvolání proti vydanému rozsudku 12 Cm/50200.
                         Vydaný rozsudek tak nenabyl právní moci.
              –    Dne 2. 11. 2011 proběhlo jednání u Vrchního soudu v Olomouci a bylo vydáno
                    rozhodnutí, v němž Vrchní soud potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně.  V praxi toto rozhodnutí znamená, že Obec Vranovice o budovu  U  Floriánku č.p. 57 – školní
                    jídelna a třídy prvního stupně Základní školy definitivně přišla. Další odvolání již
                    není přípustné.

S výsledkem rozhodnutí nesouhlasím, nicméně nezbývá než jej respektovat.

Do subjektivního hodnocení se pouštět nebudu. Jenom si dovolím jedno obecné konstatování: kupovat cokoliv (nejenom budovy, ale hlavně budovy), o které se již v době pořízení vede soudní spor je velice rizikové konání.

Důsledky rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci: omezím se pouze na  základní řešení:
–  vystěhování se z nemovitosti
–  další užívání na základě nájemního vztahu (jedná se o pouze dočasné řešení)
opětovná koupě nemovitosti

Východiska ze současné situace:
1. Zachovat v naší obci školní stravování a výuku prvního stupně Základní školy
2. Snížit způsobené škody na co nejnižší částku
3. Způsobenou škodu právně vymáhat ve prospěch naší obce

Z uvedených priorit je patrné, že můžu za vedení obce garantovat, že i nadále bude v naší obci zachováno jak stravování pro školáky i předškoláky, tak i školní výuka v plném rozsahu.
Ředitel základní školy připravil pro zřizovatele, jímž je Obec Vranovice, variantní řešení i pro situaci, kdy by se nepodařilo budovu U Floriánka č.p. 57 opětovně získat do majetku obce.
Výsledné řešení bude záviset na průsečíku zachování kvality stravování a stávajících podmínek pro výuku na straně jedné a celkových nákladů na straně druhé. 

V posledních měsících se špatné zprávy na každého z nás hrnou ze všech tištěných i elektronických médií. Tentokrát jsem se k těm špatným zprávám rovněž připojil, považuji však za povinnost vedení obce informovat své spoluobčany o takto závažných skutečnostech. Věřím, že tak předejdeme šíření dalších nepodložených informací.

Závěrem si dovolím Vám všem popřát klidné prožití Vánočních svátků, rodinnou pohodu a do nového roku hodně zdraví, plno sil a radosti. Společně si přejme co nejméně těch katastrofických scénářů  a negativních zpráv. Hledejme okolo sebe optimismus a dobrou náladu i v roce 2012.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar