Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
dovolím si touto formou připomenout, případně podat aktualizované zprávy, jak řešit případné mimořádné události. K tomuto tématu mne přivedl dotaz na webových stránkách obce, který zněl zcela jednoduše : jaké je telefonní číslo na krizový štáb obce.
Dotaz je jednoduchý, odpověď už tak jednoduchá není a zaslouží si připomenout několik základních praktických informací.
Samosprávy obcí žádné trvalé krizové štáby nemají. Zřizují se pouze ke konkrétním krizovým situacím – povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, jedná se o situace, při kterých jsou ohroženy životy obyvatel a hrozba způsobení škody na majetku obce a třetích osob. Pro naší oblast jsou asi nejlépe představitelné povodně.
Průběžné krizové řízení zajišťuje a koordinuje Jihomoravský kraj.
Základní telefonní čísla
150 HASIČI ČR
155 Záchranná služba
158 POLICIE ČR
112 Jednotné tísňové číslo

Krizovým situacím nelze vždy plně předejít, důležitá je však včasná informovanost a možnost na krizové situace se včas připravit. Včasnou SOS zprávou se dá předejít lidským neštěstím a vzniku škod na majetku. Za tímto účelem má Jihomoravský kraj zřízen již několik let Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém. Způsob přihlašování občanů do databáze pro posílání SMS zpráv v krizových situacích je zveřejněn na webové stránce: www.krizoveinfo.cz. V rámci této webové stránky má každá obec vytvořenou vlastní samostatnou webovou stránku s konkrétní informací pro občany obce.
V případě, že dojde ke konkrétní krizové situaci, je postupováno přesně dle pokynů krizového centra.
V neustálém provozu je rovněž Informační systém krizového řízení Jihomoravského kraje. Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.
V naší obci je trvale zřízena Povodňová komise. Předsedou povodňové komise je starosta obce a členy jsou: Drahomír Dofek, Jan Rohrer, Luboš Mrkvica a Miloš Kvapil. Povodňová komise je svolána starostou obce pouze v případech, kdy je vyhlášen první stupeň povodňové pohotovosti, případně při lokálním ohrožení.
Poskytnuté praktické informace jsou pro každého z nás důležité a věřím, že i pro většinu známé, přesto doufám, že je v budoucnu budeme využívat velice zřídka.

Regenerace zeleně – obec požaduje od firmy nápravu
V únorovém zpravodaji jsem se s Vámi podělil o informace o projektu Regenerace veřejných ploch. K realizaci celého projektu se musím, ač nerad, ještě jednou vrátit.
Jedním z důvodů je kvalita prováděných prací a průběh realizace. Projekt měl být dokončen následovně: k 30. 5. 2011 – výsadba stromů, keřů a parkové úpravy, k 30. 6. 2011 – stavební část (chodníky, parkoviště), k 15. 7. 2011 – dětské hřiště u cukrárny.
Jaký je výsledek? Rozpačitý.
Stavební část byla provedena v termínu se standardní kvalitou. Dětské hřiště bylo dokončeno s týdenním zpožděním v požadované kvalitě a rozsahu. Horší je to však se zelenou částí projektu. Nejen, že došlo ke zpoždění realizace, ale výsledek celého projektu naprosto znevěrohodňuje špatně odvedená práce dodavatele. Jedná se zejména o založení nových travnatých ploch. Zde se sešlo několik negativních vlivů: zpoždění u dodavatele – výsadba byla prováděna o cca měsíc později, než byl harmonogram prací. Povětrnostní podmínky – po provedené výsadbě je extrémně suché počasí. A ten poslední negativní vliv je nekvalitní práce dodavatele, která se objevuje v plném rozsahu – naprosto nedostatečné odplevelení travnatých ploch.
Výsledek je nepřijatelný a Obec Vranovice travnaté plochy nepřevzala a nepřevezme do doby odstranění vad a nedodělků. To však již nevymaže pachuť z realizace celého projektu. Zhotovitelem je společnost, která byla vybrána na základě veřejného výběrového řízení, kritériem pro výběr vítězné nabídky byla nejnižší cena a platební podmínky. Vítěz je vždy znám jakmile se otevřou jednotlivé nabídky – rozhoduje cena. Výsledek: rozpaky a potvrzení platnosti starého přísloví „nejlacinější nemusí být vždy nejlepší“.

Novou výsadbu si zloději odnášeli domů
Druhý z důvodů je lidsky těžko pochopitelný. Jedná se o zcizování nové výsadby. V průběhu celé výsadby docházelo k častým ztrátám jednotlivých kusů vysázených růží a jiných keřů. Vrcholem však bylo odcizení několika desítek růží u hřbitova. Nejedná se o jednotlivé kusy, které se „schovají“ a nikdo si toho nevšimne, ale jedná se o asi polovinu celkové výsadby.
Škody však mohou být nesrovnatelně vyšší a mohou dosáhnou řádů milionů. Na realizaci celého projektu Obec Vranovice totiž získala dotaci ve výši 1.468.971,- Kč z EU (prostřednictvím Státního fondu životního prostředí) a ve výši 104.926,- Kč přímé dotace ze Státního fondu životního prostředí. V případě, že následná kontrola zjistí nedostatky, že po ukončení projektu je projekt neúplný – chybí plánovaná výsadba, tak může dojít k velice přísným finančním postihům, které mohou vyústit až v povinnost vrácení dotačních prostředků. Včetně dalších pokut a penále. Kontroly, které jsme již absolvovali po zateplení budov ZŠ a OÚ, rozhodně nebyly formální, ale naopak byly velice důsledné a kontrolovaly se provedené práce dle jednotlivých položek rozpočtů.

I přes uvedené nepříjemnosti jsem přesvědčen, že po odstranění veškerých nedostatků a nedodělků, celý projekt dokáže svoje opodstatnění a zpříjemní život místním obyvatelům a návštěvníkům naší obce.
Všem, kteří mají ještě dovolenou před sebou přeji její krásné a spokojené prožití a těm, kteří se vracejí do pracovního procesu po již strávené dovolené, tak přeji pevné nervy. A nám všem dohromady přeji ve zbytku léta slunečné počasí.

Ing. Jan Helikar
starosta