Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
přichází sluncem doprovázené jarní měsíce a věřím, že s ním i plno optimismu a radosti pro každého z nás.
Letošní jarní měsíce budou pro naší obec nejen obdobím úklidu po zimě, ale současné jaro bude významné i realizací revitalizace travnatých ploch a stromů v celé naší obci. K významným zásahům do zeleně dojde hned v několika lokalitách.
Na prvním místě je nutné zmínit odstranění čtyř vzrostlých lip u kostela.
Stromy byly již pokáceny a nyní bude následovat odfrézování pařezů, plochy budou vyrovnány pro osetí a novou výsadbu.
K odstranění stromů nedošlo z libovůle kohokoliv, jak naznačuje ve svém příspěvku v únorovém vydání Vranovického zpravodaje pan Jan Vybíral (ul. Příční), ale na impuls mnoha spoluobčanů, kteří upozornili na špatný zdravotní stav zmíněných stromů a s tím spojená rizika. Následně vypracované dva dendrologické posudky potvrdily zhoršený zdravotní stav stromů a značně vysoká rizika spojená s možností jejich mechanického selhání.
Náhradní výsadba bude provedena dle zpracovaného projektu, který respektuje, jednak v loňském roce opravenou dominantu středu naší obce farní kostel Navštívení Panny Marie, ale i historickou podobu středu obce. Vysázeny budou 3 kusy stromů lípy stříbrné (Tilia tomentosa). Výpěstky budou kategorie 18/20, výška kmene minimálně 200/220 cm se zapěstovanou korunkou. Celá plocha v okolí kostela bude celoplošně rekultivována a upravena.
Vedení obce si bylo vědomo výrazného zásahu do zeleně v obci a nechalo proto zpracovat ještě projekt na výsadbu nových stromů na Lipové ulici. Jedná se o úsek od ul. Nosislavské až po tréninkové fotbalové hřiště. Celá tato lokalita bude rekultivována chemickým a mechanickým odplevelením a současně dojde k výsadbě 20 kusů alejových stromů javoru mléčného (cv., Acer platanoides´Emerald Queen´). Stromy budou vysázeny do alejové formace se sponem 9,5 m.
Dále bude v jarních měsících realizována takzvaná „zelená část“ projektu Regenerace veřejných ploch. O tomto projektu již bylo několikrát na stránkách Vranovického zpravodaje informováno, jedná se o projekt, který zahrnuje regeneraci celkem 8 lokalit v naší obci. Regenerace zahrnuje jednak stavební práce (chodníky, parkoviště), dětská hřiště a dále úpravu nezpevněných, parkových ploch. Některé stavební úpravy již byly realizovány – rekonstrukce komunikace a parkovacích míst na Návsi a před knihovnou, parkoviště před F-clubem.
Koncem loňského roku se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životného prostředí na realizaci projektu – úpravu nezpevněných a parkových ploch („zelená část projektu“).
Projekt zahrnuje následující lokality:
Náves: dělící zelený pás bude kompletně zrekultivován a osázen třemi druhy listnatých keřů.
Lokalita u stadionu: dojde k rekultivací kompletní plochy vedle stadionu s výsadbou 26 kusů vzrostlých stromů, výsadbou keřů na ploše cca 170 m2. Plocha bude doplněna mobiliářem a ke krátké rekreaci bude sloužit rozlehlá plocha nového trávníku.
U cukrárny: v této lokalitě dojde ke komplexní realizaci projektu, tj. k realizaci rekonstrukce parkovacích míst s vazbou na hlavní komunikaci. V návaznosti na stávající aktivity dojde ke zřízení dětského hřiště, odpočívadla pro cyklisty a ke kompletní rekonstrukci nezpevněných ploch.
Náměstíčko: zde dojde k zásadní změně využití centrální plochy Náměstíčka. Kolem stávající studny a ponechaných stromů bude vybudováno odpočívadlo s přístupovými chodníky. Plocha bude dále osázena 11 kusy stromů a 30 m živého plotu. Věřím, že úprava bude oceněna i všemi, kteří plochu dosud užívali a obdělávali, za což jim patří srdečné poděkování.
U Floriánka: zde se naváže na v loňském roce zrestaurovanou sochu sv. Floriána. Součástí úpravy budou pěstební zásahy do stávajícího porostu, demontáž nefunkčního chodníku a dosadba dřevin. Instalovány budou lavičky, které nabídnou posezení pod korunami vzrostlých stromů.
Ostrůvek u přechodu železnice: na ostrůvek nezpevněné plochy bude vysazen vzrostlý strom, okolí stromu bude zatravněno.
ul. Školní: součástí úpravy jsou pěstební zásahy do nezpevněných ploch. Samostatně je řešena úprava plochy u pomníku a úprava předzahrádky.

Získaná dotace zahrnuje i poslední projekt, který bude realizován v následujících měsících.
Jedná se o poslední fázi rekonstrukce hřbitova – výsadba dřevin, jako náhrada za stromy vykácené v r. 2008. Celkem bude vysázeno 6 stromů listnatých (z toho 2 kusy uvnitř hřbitova), 33 kusů stromů jehličnatých a 230 kusů keřů, dále budou vysázeny dva záhony pokryvných růží podél vstupní strany hřbitova.
Regenerace veškerých zelených ploch, včetně sadových úprav a výsadby nových stromů bude realizována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, která splňuje ty nejnáročnější podmínky pro získání evropských dotací. Projekt zajišťuje komplexnost zelených ploch v obci, řeší druhovou vhodnost výsadby nových dřevin, řeší snadnou údržbu parkových úprav nezpevněných ploch a v neposlední řadě řeší i nezbytný odpočinek a relaxaci.

Komplexnost projektu umožnila naší obci získat finanční prostředky na realizaci projektu z dotace ve výši 1.468.971,-Kč z EU (prostřednictvím Státního fondu životního prostředí) a ve výši 104.926,-Kč přímé dotace ze Státního fondu životního prostředí, z plánovaných nákladů činí získaná dotace 75%.

Věřím, že realizací celého projektu dokážeme zpříjemnit život místních obyvatel a návštěvníků naší obce nejen v budoucích jarních měsících. Současně věřím, že nově instalovaný mobiliář se nestane ihned po jeho instalování terčem útoku nějaké demoliční čety, ale že bude sloužit ke svým účelům.