Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás seznámit s představami rozvoje obce nejen v letošním roce, ale v následujících čtyřech letech.
Společný cíl je zřejmý a je na něm společná shoda celé Rady obce: navázat na ucelený rozvoj naší obce v minulých čtyřech letech, který byl v loňském roce oceněn v celostátní soutěži Vesnice roku 2010 Čestným uznáním za koncepční vedení obce.
Prvořadým úkolem je zajištění rozvoje obce, jako celku, což představuje neustálou rovnováhu mezi rodinnou výstavbou, občanskou vybaveností (ZŠ, MŠ, pošta, zdravotní zařízení, obchody, atd.,), sociálními službami, dopravní dostupností a podobně.
Zapomínat se nesmí ani na pořádek v obci, péči o veřejná prostranství a o krajinu, v neposlední řadě na společenský život v obci, spolkovou činnost a aktivitu občanů. Nelze proto opomíjet rodiny s dětmi, ale ani seniory. Nelze ani jednostranně podpořit železniční dopravu a přitom zapomenout na potřebná parkoviště pro osobní automobily.
Nelze investovat do rodinné výstavby a při tom nemít odpovídající občanskou vybavenost, zejména MŠ, ZŠ, knihovnu, obvodní lékaře, případně lékárnu. Není možné prezentovat podporu rodin s malými dětmi a při tom mít nedostatek míst v mateřské školce a nedostatek dětských hřišť.
Každé podněty Vás občanů, zájmových organizací atd. je proto nutné posuzovat z pohledu dlouhodobých cílů obce. I z těchto důvodů není vždy možné vyhovět všem podnětům a připomínkám. Žádné připomínky a nápady, jak zkvalitnit život v naší obci však nezapadnou. Některé je možno však realizovat ihned, jiné později.
Každé rozhodování vedení obce je nutno posuzovat z dlouhodobého pohledu. Ne každému požadavku jednotlivce, nebo organizace lze vyhovět. Ne každému se vedení obce může zavděčit.
Každé nesystémové rozhodnutí, i když je přijímáno v dobré víře, může způsobit v budoucnu značnou nehospodárnost.
Každá dlouhodobá nevyváženost v rozvoji obce je krátkozraká a zbytečně nákladná, ve svém důsledku snižuje efektivní vynaložení finančních prostředků.
Posuzujme důsledně jednotlivosti z pohledu dlouhodobého rozvoje obce a ne z pohledu výhodnosti pro jednotlivce, nebo zájmových skupin.
Při tom všem však nesmíme zapomínat na „detaily“, které nám mnohdy otravují život a jsou přehlíženy. Jedná se zejména o permanentní úklid veřejných ploch (zejména před nádražní budovou), likvidace stále se opakujících černých skládek, ničení a následná oprava dopravních a směrových značek, špatné parkování osobních automobilů atd..
Pro zajištění lepšího vzhledu každé ulice, trvalého pořádku v obci a připomínek Vás občanů, je naše obec, tak jako v minulosti, rozdělena na 15 částí (rozdělení obce je uvedeno na jiném místě tohoto vydání zpravodaje). Každou část bude mít na starosti jeden zastupitel, který bude dbát zejména na to, aby se nezapomínalo na ty naprosto běžné, ale o to potřebnější, věci (úklid před domy, odhrnutí sněhu, posyp chodníků, nesvítící veřejné osvětlení atd.). Věřím, že i tímto všichni společně přispějeme k tomu, abychom se v naší obci cítili dobře. Bez pomocí Vás všech to nejde.

Zkusme tu společnou „káru“ v podobě rozvoje naší obce posunout zase kousek do předu.


Rozdělení obce na 15 částí- pro jednotlivé zastupitele

Oldřich Vybíral st. – Lipová od mostu po křižovatku, Květná, Sokolská
Dagmar Humpolíková – Lipová od křižovatky po Nábytek Mikulík, Přísnotická, Kopečky
Mgr. Oldřich Vybíral ml. – Školní od křižovatky po Pinďulky, K Trati, Růžová
Jaromír Řehoř – Nosislavská, Příční, Zahradní
Ing. Jaroslav Pezlar – Nová, U Hřiště
Josef Varmužka – Masarykova, Pinďulky, Ulička
Luboš Mrkvica – Dlouhá, Školní od Pinďulek po křižovatku um kostela.
Ing. Jan Helikar – Přibická
Ing. Jiří Hladík – Nádražní, Úzká, Mrštíkova
Drahomír Dofek – Náves, Hlavní
MUDr.Alžběta Kodýtková – Obchodní, Náměstíčko, Pouzdřanská
Mgr. Iva Rapcová – U Floriánka, U Koupaliště
Martin Hochman – Polní, Nad Dolinami, Doliny
Ing. Arch. Simona Kodýtková – U Hájku, Sadová
Hana Krejčiříková – Ivaňská, U Hlinku