Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Účast v soutěži Vesnice roku přinesla ocenění i srovnání
Rada obce v dubnu 2010 rozhodla o velice vážném a současně odvážném kroku. Rozhodla o naší účasti v celostátní soutěži Vesnice roku 2010. Toto rozhodnutí a sama účast v soutěži neznamenalo očekávání vítězství, ani chloubu. Naopak pro mne, a věřím, že i pro celé vedení obce, znamenalo očekávání v nastavení zrcadla.
Jenom samostatná přihláška do soutěže je velice poučná – obsahuje charakteristiku naší obce, která je dle stanovených pravidel rozdělena do několika kapitol (koncepční dokumenty, společenský život v obci, aktivita občanů, podnikání, péče o stavební fond, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie).
Při poctivém sestavení charakteristiky obce, dle dané osnovy, si každý uvědomí, že celá soutěž není o tom, že se hodnotí pouze naleštěné chodníky, stav komunikací, významná pamětihodnost či vystavěná „rozhledna“, nebo jiný novodobý „tahák“.
Soutěž hodnotí komplexnost celé obce, kvalitu života a sounáležitost občanů s obcí atd.
Mnohokrát jsem se setkal s názorem proč se do této soutěže hlásíme?
Pokusím se zformulovat odpověď:
Každá vykonávaná činnost by měla obsahovat určité momenty pro zamyšlení se nad dalším působením, nad další cestou, nad dalším rozvojem. Přihlášení se do soutěže Vesnice roku 2010 je přesně ten okamžik, kdy si při sestavování charakteristiky obce každý musí klást otázku, zda v jednotlivých oblastech života v obci je ta cesta, po které kráčíme, ta správná. První takové zamyšlení bylo při oslavách 750 let obce. Jednalo se o hodnocení daleko hlubší a byl to signál pro naši a další generace. Při této příležitosti byl definován směr rozvoje obce. Nyní bylo nastaveno první zpětné zrcátko.
A jak probíhalo hodnocení?
Deset pověřených komisařů se zajímalo o investiční plány obce, její hospodaření, plány na obnovu vesnice, ale i o kulturní a společenské dění, kroniky a mnoho dalších činností spojených s životem lidí ve Vranovicích. Úspěch zaznamenal například i zpravodaj, který si jednotliví členové komise rozebrali prý pro vlastní inspiraci.
Hodnotící skupina si prošla centrum obce, navštívila knihovnu a kladně ohodnotila probíhající práce na obnově památek a kostela. Komisaři si také všímali úprav před domy obyvatel. Kredit sbíraly například  kvetoucí růže v předzahrádkách, protože ty jsou podle komisařky z ministerstva pro místní rozvoj původní okrasnou rostlinou venkovského typu.
Zrcadlo bývá někdy kruté:
Pro rychlejší a větší přehled o obci pak cestovala delegace po Vranovicích autobusem, za doprovodu starosty. Chtěla vidět zemědělské farmy, sportoviště, kulturní zařízení ap. Na fotbalovém hřišti byli s výsledkem vcelku spokojeni, rozčarování však způsobilo sokolské hřiště. Dojem byl o to horší, že i víc než týden po kácení máje se na betonu válely špalky rozřezaného kmene. Kulisu doplňoval další nepořádek a odpadky. To nás stálo hodně cenných bodů a studu.
S trochou nadsázky se dá říct, že uklidnění nalezli komisaři nakonec na hřbitově. Ocenili opravenou zídku, jeho celkový vzhled i kostnici.
A výsledek?
Vesnicí roku se naše obec nestane! Dostali jsme však ocenění – Čestné uznání za koncepční vedení obce. Pro vedení obce a pro mne osobně to znamená, že zvolená cesta není slepá, ani jednosměrná, ale naopak, že vede k rozvoji obce a že za několik let můžeme i v této nejprestižnější soutěži uspět v celkovém pořadí.
Co to znamená v praxi?
Ocenění, že dlouhodobý Plán obnovy obce a následné dvouleté a roční Plány investic a oprav a další koncepční materiály nejsou zbytečné, když se podle nich i skutečně realizují jednotlivé investice a opravy, když se každý rok, či půlrok nemění dlouhodobé plány podle momentálních lobistických tlaků sousedů, známých atd.
Potvrzení, že systémový a vyvážený rozvoj ve všech oblastech života obce je tou správnou cestou a bylo by chybou ji opouštět.
Jedná se o vyvážený rozvoj zejména v následujících oblastech: rozvoj infrastruktury (nové chodníky, parkoviště, oprava komunikací), výstavba inženýrských sítí pro novou rodinnou výstavbu, rozvoj služeb (Dům pro seniory, přestupní terminál), rozšiřování kapacity MŠ, oprava budovy ZŠ, zvýšené nároky na občanskou vybavenost, péče o ráz krajiny a zeleň, péče o památky atd.
Ta cesta, kterou se obec v posledních letech vydala se dá vystihnout takto:
venkov není odsouzen k postupnému vymírání, ale naopak dokáže se vyrovnat i se současnými nástrahami hospodářského a ekonomického vývoje a dokáže držet krok s daleko většími městy, a při tom si udrží nezaměnitelný charakter obce.
Soutěž Vesnice roku 2010 nám správnost této cesty potvrdila a nedopusťme, abychom z ní odbočili.
Ing. Jan Helikar
starosta