Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Regenerace veřejných ploch

Regenerace veřejných ploch

regenerace verejnych ploch

Studie regenerace veřejných ploch v obci Vranovice byla vypracována na základě zadání investora – obce Vranovice.
Pro návrh úprav veřejných ploch bylo v obci vytipováno celkem 8 lokalit. Jedná se o lokality, které dnes nedostatečně slouží současným potřebám obce nebo jsou vhodné pro krátkodobou rekreaci obyvatel a pohybové aktivity dětí.
Kromě praktického hlediska je snahou obce zlepšit estetickou úroveň míst setkávání lidí a přispět tak ke zkvalitnění života jejich obyvatel.

Obci se nepodařilo uspět s žádostí o dotaci z ROP, proto se realizují některé části projektu postupně a hrazené jsou z rozpočtu obce. Bylo vybudováno parkoviště u F-clubu, před knihovnou, v letošním roce 2010 je v plánu rekonstrukce parčíku u cukrárny.

Vedení obce hledá další možné zdroje financování. Studie na obnovu veřejných ploch byla vypracována v červenci roku 2007.

Do projektu jsou zahrnuty následující lokality:

LOKALITA 1

NÁVES

Studie řeší vnitřní organizaci Návsi s vazbou na okolní komunikace. Reorganizuje a vymezuje pochozí a pojezdové plochy, reflektuje na požadavek zvětšení ploch pro stání motorových vozidel.
Kompletní předláždění Návsi také nově vymezuje středový pás s výsadbou. Součástí rekonstrukce Návsi je výbava plochy mobiliářem včetně stojanů na kola.

Náhled vizualizace regenerace Návsi. Půdorys k nahlédnutí v PDF zde

LOKALITA 2

U STADIONU

Plocha na ´zelené louce´ v sousedství fotbalového stadionu bude plnit zcela nové funkce. Podle požadavku na její využití zkvalitní přístup do areálu SK Vranovice a umožní jeho návštěvníkům zaparkovat motorová vozidla.
Hlavní náplní lokality však bude její využití pro herní aktivity dětí a krátkodobou rekreaci obyvatel obce. K tomu budou sloužit dvě dětská hřiště (pro děti předškolního a děti školního věku) a nový mobiliář.
V novém areálu budou provedena kompletní rekonstrukce nezpevněných ploch a výsadba dřevin.

Náhled vizualizace regenerace prostoru U stadionu Půdorys k nahlédnutí v PDF zde

 

LOKALITA 3

U CUKRÁRNY

Takto byla nazvána plocha mezi vozovkou a řadovou zástavbou domů. Bude kompletně rekonstruována tak, aby provozně lépe vyhovovala současným potřebám a požadavkům na její využití.
Studie zde řeší požadavek na stání motorových vozidel s vazbou na hlavní komunikaci. Jako plochu se zastávkou cyklotrasy vybavuje lokalitu informační tabulí a stojany na kola.
V návaznosti na stávající aktivity zřizuje pro návštěvníky odpočívadlo u stávající studny a dětský koutek pro matky s dětmi. Rekonstrukci této plochy doplňuje úprava nezpevněných ploch a nový mobiliář.

Náhled vizualizace regenerace parčíku u cukrárny. Půdorys k nahlédnutí v PDF zde

 

LOKALITA 4

NÁMĚSTÍČKO

Opět se jedná o lokalitu, která dnes nesplňuje požadavek na kvalitu veřejného prostoru.
Studie zde upravuje vnitřní strukturu Náměstíčka zejména z dopravního a komunikačního hlediska. Nově vymezuje plochy pro stání motorových vozidel a kontejnery pro tříděný odpad.
Zásadně mění využití centrální plochy Náměstíčka, která se stane nabídkou pro sousedská posezení a další aktivity obyvatel z blízkého okolí. K tomu jim bude sloužit nové odpočívadlo vybavené mobiliářem a stojany na kola.

Náhled vizualizace regenerace Náměstíčka. Půdorys k nahlédnutí v PDF zde

LOKALITA 5

U FLORIÁNKA

Toto klidné místo ozdobené památkově chráněnou sochou sv. Floriána je další veřejnou plochou obce, která si zaslouží zvelebení.
Podle studie bude spočívat v úpravě okolí sochy sv. Floriánka a umístění laviček, které nabídnou posezení pod korunami vzrostlých lip. Součástí úpravy budou pěstební zásahy do stávajícího porostu, demontáž nefunkčního chodníku a dosadba dřevin.
Součástí úpravy u Floriánka je výsadba záhonů a instalace mobiliáře před základní školou.

Náhled vizualizace regenerace parčíku U Floriánka. Půdorys k nahlédnutí v PDF zde

LOKALITA 6

ULICE NÁDRAŽNÍ

V této lokalitě je primárním požadavkem zpevnění plochy mezi chodníkem a vozovkou. Plocha bude sloužit k odstavení vozidla pro cestující vlakem. Částečně realizováno.

 

LOKALITA 7

OSTRŮVEK U ŽELEZNIČNÍHO PŘECHODU

Po rekonstrukci vozovky na ul. Nádražní bude na ostrůvek nezpevněné plochy vysazen strom. Okolí stromu bude zatravněno.

Náhled vizualizace regenerace ostrůvku u závor. Půdorys k nahlédnutí v PDF zde

 

LOKALITA 8

UL. ŠKOLNÍ

Úpravy na jedné z hlavních ulic obce, zlepší kvalitu bydlení nejen obyvatel této ulice.
Studie kompletně řeší požadavek na sanaci mlatových ploch, nová stání pro motorová vozidla a komplexní úpravu předzahrádek podél komunikace.
Součástí úpravy jsou pěstební zásahy a dosadby v nezpevněných plochách a nový mobiliář.
Samostatně je navržena úprava plochy u pomníku osvoboditelům a úprava předzahrádky před domem č. 82.

 

Náhled vizualizace regenerace Školní ulice. Půdorys k nahlédnutí v PDF zde