Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

logo KUJmK

Obec Vranovice podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-2/2023-703, že v katastrálním území Vranovice nad Svratkou obce Vranovice – lokalita II. bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“). Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 15.5.2023 do 30.10.2026. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.
Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky vyzýváme, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili.
Pokud vlastníci neoznačí hranice svých pozemků, budou hranice bez jejich zaměření převzaty z dosavadní katastrální mapy, která často vznikla v první polovině 19. století, což díky její přesnosti, která není v současné době dostačující, zakládá možnost budoucích sousedských sporů, problémů při územních a stavebních řízeních, apod.
Neznatelné hranice pozemků sloučených do většího celku nebo hranice druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného není nutné označovat. V těchto případech vlastníky žádáme, aby upozornili komisi na zachované úseky hranic a na hraniční znaky, o nichž vědí.