Obec Vranovice > Zájmové spolky > Myslivecké sdružení Vranovice - Přibice > Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Členská základna: 26 členů (ke dni 21. 1. 2019)

Výbor: předseda: Ing. Václav Procházka

místopředseda: Ing. Václav Koubek
hospodář: Vladimír Kellner
finanční hospodář: Karol Maráz
jednatel: Václav Kozel
člen výboru: Václav Koubek
člen výboru: Antonín Celnar
Výměra honitby Vranovice – Přibice činí 1204 ha z toho orná půda 1040 ha, lesní pozemky 73 ha, vinice 85 ha, vodní plocha 2 ha a ostatní plochy 4 h

Honitba Vranovice – Přibice je součástí oblasti chovu zvěře pro ohrožený druh – koroptev polní.

Hlavním posláním mysliveckého sdružení je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Myslivecké sdružení se zabývá chovem zvěře – srnec, zajíc, bažant a koroptev.

Součástí činnosti je i myslivecká kynologie.

Zhodnocení roku 2010
Myslivecké sdružení má v současné době celkem 28 členů, převážně z Vranovic, Přibic, Ivaně a jednotlivě i z dalších okolních obcí. Těch aktivních členů, schopných zapojit se do naší pracovní činnost je 19, ostatní jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku od této povinnosti osvobozeni.
Odchov bažantů
Hlavní činností sdružení je odchov bažantů a jejich následné vypouštění do přírody a samozřejmě péče o ostatní zvěř v honitbě. V uplynulém roce 2010 jsme zakoupili 1800 jednodenních bažantích kuřátek, z nichž bylo 1250 ve věku šesti týdnů přemístěno do honitby do vypouštěcích voliér. Určené skupiny členů se o ně dále staraly až do jejich úplné dospělosti. V době honů na drobnou zvěř jsme jich odlovili asi 700 kusů, ostatní, doufáme, zůstanou v přírodě pro udržení kmenových stavů.
Srnčí zvěř
Dalším hlavním druhem zvěře u nás je srnčí zvěř. Jarní normovaný stav máme stanoven na 64 kusů, ve skutečnosti je jich asi o třetinu více.V minulém roce jsme ulovili 45 kusů této zvěře, což je v podstatě výše ročního přírůstku. Snažíme se především o odstřel slabých a nemocných kusů abychom v honitbě zanechali co nejkvalitnější populaci.
Zajíci
Stavy zaječí zvěře jsou stále velmi nízké. Jarní kmenový stav v naší honitbě byl státním orgánem stanoven na 288 kusů. Abychom ho udrželi na této výši musíme mít nastaven plán lovu dosti nízko. Ulovili jsme jich celkem 133 kusů.
Černá zvěř
Černá zvěř se v honitbě nevyskytuje a tak nebyl střelen ani jeden kus.

Myslivecké sdružení hospodaří asi na 5 ha pronajatých pozemků, na nichž jsou pěstovány produkty určené k zimnímu přikrmování zvěře v honitbě a pro vytváření přirozeného krytu a klidových pásem pro veškeré živočichy. Během uplynulého krmného období bylo zkrmeno asi 30q pšenice, 10q ječmene, 10q kukuřice, 40q vojtěškového sena a 70q cukrové řepy. Další odpadové krmivo jsme získali z Agroproduktu Ivaň. Většinu jadrného krmiva jsme museli zakoupit za finanční prostředky získané prodejem zvěřiny. V poslední době nám velice pomáhají dotace obecního úřadu na podporu naší činnosti, které většinou investujeme do uhrazení polních prací, nákupu krmiv a léčiv pro zvěř.
I myslivci bojují s vandalismem
Ostatní naše činnost byla zaměřena na opravy a údržbu mysliveckých zařízení. Krmelců, zásypů, a posedů. Škoda jen, že radost z naší práce nám kazí vandalismus některých občanů. V loňském roce nám skupinka, pravděpodobně mladých lidí totálně zlikvidovala dva posedy a na jednom vytloukla skla z oken.
Dalším negativním jevem je opětovné odkládání odpadů z domácností do přírody. Zase se objevují staré pneumatiky, stavební suť, torza televizorů, počítačů a podobně. V jarních měsících se chceme opět zaměřit na úklid přírody a veškerý sebraný odpad odvézt na skládku do Žabčic. Při veškeré brigádnické činnosti odpracovali naši členové během minulého roku asi 2000 hodin.
Naše myslivecká chata je využívána také občany Vranovic za účelem rodinných oslav. V roce 2010 byla využita celkem ve dvanácti případech.
Věříme,že občané nebudou myslivce hodnotit negativně a pochopením naší činnosti přispějí ke zlepšení vzájemných vztahů.
Vladimír Kellner – hospodář MS Vranovice-Přibice