O projektu

trideni_logo 194x194Vážení spoluobčané,

vedení Obce Vranovice připravilo zásadní změnu ve způsobu likvidace a svozu komunálního odpadu. Podnětem byla  nejen snaha o šetrný přístup k přírodě, ale také ekonomická úspora pro obec a její obyvatele. Navzdory tomu, že poplatek za svoz odpadu patří ve Vranovicích k těm nejnižším ve srovnání s ostatními obcemi a městy a již po několik let se nezvýšil.
Projekt Třídíme už doma se naplno rozjede od 1. 9. 2014, zůstává však nadále otevřený všem zájemcům, kteří doposud váhali nebo si nestihli na obci objednat nádoby na tříděný odpad.

Co nás k projektu vedlo?

Neustálá hrozba zvyšování poplatku za likvidaci komunálního odpadu. To jsme nechtěli připustit. Řešení se ukázalo v podstatném snížení objemu směsného odpadu. A toho lze docílit jedině poctivým a důsledným tříděním komunálního odpadu.

Separace sníží objem směsného odpadu, který je drahý na likvidaci, ať už se jedná o skládkování nebo spalování. A naopak zvýší se objem odpadu, který je využitelný pro další zpracování.

Poctivě tříděný odpad není nákladem, ale naopak zdrojem příjmů pro obec

Díky zavedení třídění komunálního odpadu v naší obci a díky výběrovému řízení se náklady na likvidaci odpadu snížily na částku 350,- Kč s DPH na jednoho občana. Obec a její občané ušetří na snížených nákladech za likvidaci odpadu ročně 300 tis. Kč. Příjmy obce za separaci odpadů vzrostou ročně o cca 100 – 200 tis. Kč. Celkový finanční efekt pro naši obec a její občany tak dosáhne výše 400 – 500 tis. Kč.

Takto uspořené finanční prostředky nezůstanou ležet. Budou použity pro Vás občany, kteří se do třídění zapojíte – to znamená pro Vás všechny. Finanční úspory budou použity jako motivační prvek formou výrazné slevy na poplatku za svoz odpadu.

Termín zahájení třídění: 1. 9. 2014

Od 1.9.2014 bude rovněž platit nový harmonogram svozu tříděného i komunálního odpadu.
POZOR všechny předchozí harmonogramy se tím stávají neplatné a proto se jich zbavte (nejlépe do popelnice označené „papír“).

Do každé domácnosti poskytne obec nové popelnice ZDARMA

Jak bude třídění odpadu v praxi probíhat?

 • všichni, kteří se do třídění zapojí, obdrží z obce zdarma popelnici (barevně označenou), s nálepkou čísla popisného a příslušným čipem. S každou domácností bude uzavřena smlouva o zapůjčení popelnic.
 • Na plastové popelnice, které máte v domácnosti z dřívějška, zaměstnanci obce umístí elektronické čipy. O termínu budete předem informováni.
 • Můžete používat i více plastových popelnic na separaci. Druhou nádobu je však třeba již zakoupit a z obce si nechat připevnit čip.
 • Popelnice bez čipu nebudou vyváženy
 • Větší popelnice o objemu 240 litrů se mohou používat
 • Sklo se bude třídit i nadále do obecních kontejnerů, jejich umístění zůstává stejné – MAPA kontejnerů

Konec plechových popelnic

 • Majitelům plechových popelnic zapůjčí obec novou plastovou, opatřenou čipem
 • Likvidaci plechové popelnice si každá rodina zajistí sama

Evidence tříděného odpadu

 • Každý výsyp, každé popelnice bude evidován.
 • Každý občan bude moci sledovat a kontrolovat vlastní třídění a porovnávat s průměrným tříděním celé obec.
 • Každý občan bude mít „dálkový internetový“ přístup na „svůj vlastní“ účet, kde bude moci sledovat veškeré údaje o třídění.
 • Kdo nemá internet, bude moci požádat o informace na OÚ
 • Celý projekt je živý, proto se do něj mohou kdykoliv přihlásit další spoluobčané


To nejdůležitější!  Motivační prvky – finanční zvýhodnění

Cílem projektu třídění odpadů je maximální snížení směsného odpadu. K tomu je důležité zapojení co největšího počtu obyvatel, kteří budou třídit účelně a poctivě. Proto bude zavedeno finanční zvýhodnění rodin, které budou třídit. Kvalita třídění bude posuzována dle poměru tříděného odpadu (bioodpad + papír + plast) k celkovému množství odpadu z každé rodiny. Dle takto vypočítaného procenta třídění budou rozlišeny tři stupně zvýhodnění:

I. stupeň: třídění d0 35% – domácnosti, které se do třídění vůbec nezapojily nebo třídí méně než 35% odpadu. Zde bude zachována současná výše poplatku za svoz odpadu – 450,- Kč / osoba / rok

II. stupeň: třídění 35% – 55% –  rodiny, které se do třídění zapojily a třídí více než 35% odpadu. Těmto rodinám bude poskytnuta sleva na každého člena rodiny ve výši 100,- Kč / rok. Čtyřčlenná rodina tak ušetří 400,- Kč.

III. stupeň: třídění 55% a více – domácnosti, které se do třídění zapojily a třídí více než 55% odpadu. Těmto rodinám bude poskytnuta sleva na každého člena rodiny ve výši 200,- Kč / rok. Čtyřčlenná rodina tak ušetří 800,- Kč.

 

Všichni se budeme teprve učit, jak správně a ekonomicky třídit!

Vážení spoluobčané, jedná se o projekt, který je na svém začátku. Jedná se o projekt, který je významný. A aby byl efektivní a přinesl pro nás všechny očekávaný přínos, tak si vyžádá od všech zúčastněných velkou dávku sebekázně a trpělivosti.

Všichni se budeme učit správně třídit.
Obec na začátek celého projektu nastavila pravidla, která se budou jistě po vyhodnocení zkušebního provozu (do 31.12.2014)  vyhodnocovat a případně měnit dle získaných zkušeností.

Všichni mějme na paměti: čím více třídíme, tím menší je objem směsného odpadu, tím více ušetříme ve své kapse, tím více budeme šetrní k přírodě okolo nás.

Platí tak to naše:   Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe.

 

 

 

Veselé popelnice
Veselé popelnice