Obec Vranovice > Jsem občan > PROJEKT Třídíme už doma

PROJEKT Třídíme už doma

Vážení spoluobčané,
vedení Obce Vranovice připravilo zásadní změnu ve způsobu likvidace a svozu komunálního odpadu. Podnětem byla nejen snaha o šetrný přístup k přírodě, ale také ekonomická úspora pro obec a její obyvatele. Navzdory tomu, že poplatek za svoz odpadu patří ve Vranovicích k těm nejnižším ve srovnání s ostatními obcemi a městy a již po několik let se nezvýšil.
Projekt Třídíme už doma se naplno rozjel od 1. 9. 2014, zůstává však nadále otevřený všem zájemcům.
Co nás k projektu vedlo?
Neustálá hrozba zvyšování poplatku za likvidaci komunálního odpadu. To jsme nechtěli připustit. Řešení se ukázalo v podstatném snížení objemu směsného odpadu. A toho lze docílit jedině poctivým a důsledným tříděním komunálního odpadu.
Separace sníží objem směsného odpadu, který je drahý na likvidaci, ať už se jedná o skládkování nebo spalování. A naopak zvýší se objem odpadu, který je využitelný pro další zpracování.
Jak bude třídění odpadu v praxi probíhat?
• Mohou se zapojit všichni občané s trvalým pobytem ve Vranovicích
• Na obecním úřadu si vyzvednou čip a samolepku, která definuje tříděnou komoditu.
• Můžete používat i více plastových popelnic na separaci, zase si na obecním úřadu vyzvednete čip.
• Popelnice bez čipu nebudou vyváženy.
• Doporučený objem popelnice je 120 litrů nebo 240 litrů.
• Sklo se bude třídit i nadále do obecních kontejnerů.

Evidence tříděného odpadu
• Každý výsyp, každé popelnice bude evidován.
• Každý občan bude moci sledovat a kontrolovat vlastní třídění a porovnávat s průměrným tříděním celé obec.
• Každý občan bude mít „dálkový internetový“ přístup na „svůj vlastní“ účet, kde bude moci sledovat veškeré údaje o třídění. Přístupy ke třídění obdrží občané na obecním úřadu.
• Kdo nemá internet, bude moci požádat o informace na OÚ
• Celý projekt je živý, proto se do něj mohou kdykoliv přihlásit další spoluobčané

To nejdůležitější!  Motivační prvky – finanční zvýhodnění
Cílem projektu třídění odpadů je maximální snížení směsného odpadu. K tomu je důležité zapojení co největšího počtu obyvatel, kteří budou třídit účelně a poctivě. Proto bude zavedeno finanční zvýhodnění rodin, které budou třídit. Kvalita třídění bude posuzována dle poměru tříděného odpadu (bioodpad + papír + plast) k celkovému množství odpadu z každé rodiny. Dle takto vypočítaného procenta třídění budou rozlišeny tři stupně zvýhodnění:
I. stupeň: třídění d0 35 % – domácnosti, které se do třídění vůbec nezapojily nebo třídí méně než 35 % odpadu. Zde bude zachována současná výše poplatku za svoz odpadu – 450,- Kč / osoba / rok
II. stupeň: třídění 35 % – 55 % – rodiny, které se do třídění zapojily a třídí více než 35 % odpadu. Těmto rodinám bude poskytnuta sleva na každého člena rodiny ve výši 100,- Kč / rok. Čtyřčlenná rodina tak ušetří 400,- Kč.
III. stupeň: třídění 55 % a více – domácnosti, které se do třídění zapojily a třídí více než 55 % odpadu. Těmto rodinám bude poskytnuta sleva na každého člena rodiny ve výši 200,- Kč / rok. Čtyřčlenná rodina tak ušetří 800,- Kč.

Všichni mějme na paměti: čím více třídíme, tím menší je objem směsného odpadu, tím více ušetříme ve své kapse, tím více budeme šetrní k přírodě okolo nás.
Platí tak to naše: Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe.

Ing. Jan Helikar
Váš starosta
Vranovice 23.9.2020

trideni logo
Třídíme už doma, za přírodu, peněženku, pro sebe, logo Vranovice