Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty – duben 2010

Starosti starosty – duben 2010

Vážení spoluobčané,
skončila dlouhá, nepříjemná a pro obec velice drahá zima. Tím také skončilo období nejen odklízení sněhu, ale i příprav investičních akcí a oprav plánovaných pro letošní rok.
V roce 2010 nás čeká hned několik investic a oprav.
Prioritně uvedu investice, které byly započaty již v r. 2009 a v r. 2010 dojde k jejich dokončení:
ul. Nad Dolinami
Již nyní dochází k postupnému dokončení vybudování kompletních inženýrských sítí a komunikace v nové ulici Nad Dolinami.
Celková investice v hodnotě cca 10 mil Kč (vykoupení pozemků a následné stavební práce) při nese vybudování 23 stavebních pozemků, které jsou již prodány.
Prodloužení kanalizace na ul. Přibická
Všem, kteří chodí na hřbitov se uleví. Během několika dnů dojde k dokončení celé investice a k ukončení prací.
Celkové náklady se vyšplhají na částku ve výši cca 1,9 mil Kč.

Dále jsou pro rok 2010 plánovány následující investice:
ul. Nová: parkovací místa, chodník a parková úprava
Jako první se začne se stavebními pracemi na ul. Nová, kde vzniknou nová parkovací místa, nový chodník a parková úprava, která zahrnuje i výsadbu nových stromů.
Celkové náklady se předpokládají v hodnotě cca 1,7 mil. Kč.
Oprava a prodloužení ul. Květná
Jedná se o komplexní řešení komunikace – oprava současného stavu a prodloužení k celé
zástavbě + obratiště. Projektová dokumentace je připravena již z předešlého roku. Realizace je odvislá od vyřešení majetkových práv malého pozemku pod komunikací, který nepatří obci.
Oprava ul. Sokolská
Jedná se o kompletní opravu povrchu komunikace ( zbroušení komunikace a položení nového asfaltového povrchu).
Zateplení budovy obecního úřadu
V rámci projektu úspor energie se podařilo obci získat dotaci z Evropské unie na zateplení budovy OÚ. Dojde tak k celkové opravě budovy, včetně nové fasády.
Chodníky na ul. Přibická
V rámci této akce dojde k opravě současného chodníku a následnému prodloužení k posledním rodinným domům na ul. Přibická. Současně bude vybudováno veřejné osvětlení až ke hřbitovu. V současné době je žádáno o stavební povolení a realizace je plánována na letní měsíce.
Základní škola
Projekčně je připravena oprava statiky dvou tříd. Obec požádala o finanční dotaci Jihomoravský krajský úřad. Jestliže bude obci poskytnuta dotace, dojde k realizaci ještě v roce 2010.
Regenerace veřejných ploch
Všichni kteří pozorně sledují informace obecního úřadu, tak se jistě ptají kde skončil projekt na Regeneraci veřejných ploch. Bohužel se nám nepodařilo zajistit financování z dotací Evropské unie ( dvě neúspěšné žádosti). Z tohoto důvodu se celý projekt realizuje po jednotlivých etapách a je financován z vlastního rozpočtu. V r. 2009 tak došlo k opravě komunikace a parkovacích míst na Návsi a před knihovnou a dále k vybudování parkovacích míst před F-clubem.
V letošním roce dojde k realizaci projektu v lokalitě před cukrárnou, kde dojde k vybudování odpočinkové zóny a ke kompletní opravě zpevněné plochy.

Zmíněné investice a opravy budou realizovány ještě v letošním roce. Jedná se o rok, ve kterém budou komunální volby, to znamená, že to budou poslední investice a opravy, které budou realizovány současným zastupitelstvem.
To však neznamená, že se nepřipravují další investice a opravy. Realizace však již bude záležet na novém zastupitelstvu obce a zejména na novém, nebo staronovém, starostovi a na tom jak se bude dařit zajišťovat kontinuita finančních zdrojů.
Nově jsou připravovány tyto projekty:
Ul. Přísnotická

V současné době je připravován projekt na úpravu celé ul. Přísnotické – oprava chodníků, vybudování parkovacích míst a celková úprava zeleně.
Realizace bude odvislá od rychlosti vyprojektování a následného získání stavebního povolení.
V případě, že se získá stavební povolení ještě v letošním roce, tak dojde k okamžité realizaci.
ul. Dlouhá (část ul Dlouhé – od ul. Nová po křižovatku k Floriánku)
Rovněž zde je připravován projekt na dobudování chodníku. V případě získání stavebního povolení v r. 2010, bude realizace zahájena ještě v letošním roce.
Rekonstrukce ul. Polní
V návaznosti na novu ul. Nad Dolinami a na současný stav komunikace na ul. Polní se v r 2010
připravuje projekt na kompletní rekonstrukci této ulice. Dojde k rozšíření komunikace a k
celkové opravě. Realizace je plánována na r. 2011.
Koupě pozemků v Dolinách
Jedná se o cca 25000 m2, které jsou ve vlastnictví společnosti ATRAX METAL. Obci se podařilo uzavřít dohodu s majiteli pozemků, že za podmínky zrušení kovošrotu obec uvedené pozemky vykoupí a následně vybuduje inženýrské sítě a připraví pro vybudování vinných sklepů a stavebních parcel pro rodinnou zástavbu a občanskou vybavenost.
Zahájení realizace je podmíněno, již zmíněným, zrušením kovošrotu a změnou územního plánu.
Přestupní terminál
Jedná se o řešení bezpečnosti v bezprostřední blízkosti nádraží ČD. Již je zpracována projektová dokumentace zahrnující vybudování přestupního terminálu, který zajistí zvýšení kvality hromadné dopravy, nejen vranovických spoluobčanů, ale i občanů z okolních obcí.

Za zmínku stojí i ten již několikrát zmiňovaný a současně největší projekt – Dům pro seniory. Zde jsou ukončeny veškeré přípravné práce – projektová dokumentace, územní souhlas a vydané stavební povolení. Stavebně je celý projekt připraven k zahájení.
K realizaci je nutné zajistit kompletní financování, a zde se projevuje celospolečenská hospodářská krize, která omezuje celorepublikové dotační finanční zdroje. Jednáme se zástupci státních i soukromých institucí o získání dostatečného finančního zajištění.
Mimo uvedené investice se dále zkvalitňuje údržba a úklid veřejných pozemků.
Každý si jistě položí otázku : je toho moc nebo málo. Vždy se dá konstatovat, že v plánu investic chybí to či ono.
Plán investic je nutné sestavovat a také hodnotit ze dvou zásadních pohledů:
suma celkově proinvestovaných finančních prostředků. Jedná se o zcela objektivní hledisko. Z tohoto pohledu jsou investice, nejenom v letošním roce, ale v celých posledních čtyřech letech značně nadprůměrné. Za celé čtyři roky se podařilo příjmy obecního rozpočtu zdvojnásobit (to je zvýšit o cca 100%).
účelovost investic. Zde se jedná o pohled subjektivní a nikdy nedojde k uspokojení všech požadavků. Investice po celé volební období byly prováděny vyváženě ve všech oblastech s prioritami na budování nových a opravu nejvíce zničených chodníků, opravu nejvíce zničených komunikací, vybudování podmínek pro rodinnou výstavbu, zateplení budovy Základní školy a v neposlední řadě údržbu zeleně.

Ing. Jan Helikar starosta