Obec Vranovice > Obec Vranovice > Kancelář starostky

Kancelář starostky

Vedoucí odboru: Mgr. Šárka Novotná – starostka

Školní 1, Vranovice, 691 25

519 433 101, 602 265 641
starostka@vranovice.eu

 

Kancelář starosty zabezpečuje zejména výkon těchto činností:

 • Zabezpečuje a organizuje zpracování návrhů obecně závazných právních předpisů obce po legislativní i obsahové stránce, vede evidenci právních předpisů obce (obecně závazné vyhlášky, nařízení obce a pravidla).
 • Zajišťuje mzdovou a personální agendu úřadu, členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s užíváním symbolů obce.
 • Po stránce věcné náplně organizuje záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva a rady, připravuje písemné podklady pro potřeby starosty a místostarosty.
 • Sestavuje všem úředníkům plán vzdělávání a dohlíží na to, aby úředníci měli složeny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
 • Na úseku voleb ve spolupráci s ……. připravuje starostovi podklady pro plnění jeho úkolů podle volebních zákonů. Poskytuje informace občanům v rozsahu své působnosti, směřuje žádosti občanů o poskytnutí informací na jednotlivé odbory nebo pracovníky úřadu.
 • Vede evidenci platných vnitřních předpisů obecního úřadu.
 • Zabezpečuje vztahy se sdělovacími prostředky a propagaci obce.
 • Zástupce kanceláře se účastní veřejných tiskových konferencí a za úřad přispívá do Vranovického zpravodaje.
 • Kancelář zajišťuje trvalou aktuálnost internetových stránek obce. Přispívá na oficiální stránky obce.
 • Zpracovává Pravidla pro zajištění přístupu občanů k informacím ve smyslu zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zajišťuje jejich zveřejnění také způsobem, který umožňuje dálkový přístup ve smyslu téhož zákona vede evidenci písemných a ústních žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona sleduje jejich vyřízení.
 • Vede centrální evidenci smluv obce.
 • Zveřejňuje dokumenty a usnesení volených orgánů na úřední desce umístěné na budově obecního úřadu Školní 1, v souladu se zákonem o obcích a správním řádem a udržuje úřední desku v aktuálním stavu. Zveřejňuje informace i na dalších nástěnkách a vývěskách. Poskytuje občanům města k nahlédnutí zápisy z jednání zastupitelstva.
 • Plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, havarijního a krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Plní úkoly podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, vplatném znění, a zákona č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branného zákona), v platném znění.
 • Komise krizového řízení organizačně zabezpečuje práci bezpečnostní rady obce.
 • Pracovník krizového řízení zabezpečuje plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných skutečností.
 • Plní povinnosti úřadu vůči úřadu práce, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám atd.
 • Zajišťuje realizaci informačního systému a pro využití výpočetní techniky v práci a řídící činnosti úřadu.
 • Zajišťuje zavádění, rozvoj a údržbu informačního systému úřadu po stránce odborné a metodické, technické a materiální.
 • Zajišťuje organizačně – technické záležitosti spojené s výkonem funkce starosty a místostarosty.
 • Zajišťuje organizačně – technické záležitosti spojené s činností úřadu.

Důležité informace a pojmy z oblasti působnosti odboru

Zastupitelstvo obce

 • Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku (kraje). Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce v oblasti její samostatné působnosti. Vzniká ve volbách, které se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním.

Krizové řízení

 • Základní legislativní podmínky pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku při krizových situacích stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů v souvislosti s řešením krizové situace, spočívajících v analýze a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrole činností v souvislosti s řešením krizové situace.