Obec Vranovice > Aktuality > Zpráva z veřejného Zasedání zastupitelstva obce Vranovice konaného 24. června 2024

Zpráva z veřejného Zasedání zastupitelstva obce Vranovice konaného 24. června 2024

Obr zastupitelstvo

Dne 24. června 2024 se v prostorách obecního úřadu konalo v letošním roce už 3. veřejné zasedání zastupitelstva. Přítomní členové zastupitelstva v čele se starostkou Mgr. Šárkou Novotnou projednali řadu důležitých bodů, mezi nimiž nechyběla volba nových členů do klíčových orgánů obce, projednání dokumentů z ekonomické oblasti a schválení dotací v rámci podpory činností místních spolků.

Složení slibu nového člena zastupitelstva obce

V úvodu jednání zastupitelstva obce proběhlo složení slibu nového člena zastupitelstva, kterou se stala paní Martina Ježová za stranu Vranovice pro všechny poté, co se p. Vladimír Benda vzdal mandátu zastupitele.

Volba nových členů rady obce a finančního výboru

V návaznosti na rezignaci p. Vladimíra Bendy došlo také k uvolnění pozice člena rady obce a funkce předsedy finančního výboru. Po krátké diskuzi zastupitelé schválili 2. místostarostou obce p. Svorou navrženou paní Martinu Ježovou jako nového člena rady obce a na uvolněné místo předsedy finančního výboru byl zastupiteli zvolen Ing. Jiří Hladík. Na místo nového člena finančního výboru zastupitelé schválili Ing. Tomáše Kolbabu.

Projednání rozpočtového opatření č. 3/2024

Následně se zastupitelé věnovali projednání a schvalování rozpočtového opatření č. 3/2024. Toto opatření zahrnuje úpravy v obecním rozpočtu, které reflektují aktuální potřeby a priority obce. Přerozdělení finančních prostředků bylo schváleno tak, aby byla zajištěna efektivnější realizace plánovaných projektů a služeb pro obyvatele Vranovic.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Starostka obce přednesla zastupitelům zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023. Zpráva byla vypracována auditory Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ukázala, že hospodaření obce probíhalo v souladu s platnými právními předpisy bez závažných nedostatků. I přes zjištěné drobné nedostatky bylo zdůrazněno, že obec dokázala efektivně využívat své finanční prostředky a udržovat zdravou ekonomickou kondici.

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2023

Dalším důležitým bodem programu bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2023. Zastupitelé po podrobném seznámení se s dokumenty schválili Závěrečný účet obce Vranovice za rok 2023 i účetní závěrku, a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 a přijetím nápravných opatření, s jejich realizací nápravy už na daném veřejném jednání zastupitelstva.

Schválení individuálních dotací pro místní spolky

Zastupitelé také projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vranovice na dotaci ve výši 180 tis. Kč, Českému svazu včelařů z. s. ZO Vranovice na dotaci ve výši 26 tis. Kč., Základní organizaci českého zahrádkářského svazu místní sdružení vinaři Vranovice na dotaci ve výši 30 tis. Kč., SK Vranovice z. s. na dotaci ve výši 160 tis. Kč., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vranovice, z. s. na dotaci ve výši 30 tis. Kč a Moravskému rybářskému svazu,  z. s., pobočnému spolku Vranovice na dotaci ve výši 40 tis. Kč.

Tyto dotace jsou klíčové pro podporu činnosti a rozvoje spolků, které hrají významnou roli v komunitním životě obce. Schválení dotací umožní spolkům realizovat své projekty a aktivity, které přispívají k rozvoji kultury, sportu a společenského života ve Vranovicích.

Závěr

Zasedání bylo ukončeno diskuzí k plánovaným projektům a investicím obce. Starostka obce Mgr. Šárka Novotná poděkovala v závěru jednání všem členům zastupitelstva za aktivní účast a spolupráci a s nadcházejícím časem prázdnin a dovolených popřála přítomným občanům příjemné prožití letních dnů a dostatek odpočinku.

 

Dana Kvapilová