Zastupitelstvo projednalo Výroční zprávu, Směrnice ochrany osobních údajů i pravidla pro udělování dotací.

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce se sešlo ve čtvrtek 28. června ke svému poslednímu zasedání v tomto volebním období.

Finanční příspěvek pro TJ Sokol i farnost Vranovice byl schválen

Na programu jednání byla mimo jiné žádost o mimořádný finanční příspěvek pro TJ Sokol a Římskokatolickou farnost Vranovice. Sokol žádal o finanční příspěvek na úhradu nákladů Všesokolského sletu v Praze, kde se Zastupitelstvo na návrh Rady obce rozhodlo schválit příspěvek 23 tisíc korun na náklady účasti dětí na Všesokolském sletu. Finanční příspěvek farnosti, která žádala o 30 tisíc korun na drobné opravy a provoz kostela Navštívení Panny Marie, zastupitelstvo schválilo v plné výši.

Udělování dotací spolkům bude mít nová pravidla

Finanční výbor podal zastupitelstvu k projednání návrh týkající se pravidel pro podávání žádostí a schvalování dotací pro obecní spolky. Po rozsáhlé diskuzi zastupitelstvo návrh souboru pravidel pro udělování dotací z rozpočtu obce na rok 2019, který podal finanční výbor, schválilo.

Výroční zpráva 2017

Dále byla předložena Výroční zpráva za rok 2017, která stejně jako v minulých letech obsahuje Zprávu auditora, Závěrečný účet za rok 2017, slovní komentáře k výsledku hospodaření a hlavním investičním akcím stejně jako zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí či Zprávu o činnosti školy. Výroční zprávu Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo.

Obec plní nařízení vyplývající z GDPR

V souvislosti s novým obecným nařízení, tedy GDPR, které vstoupilo v platnost 26. května letošního roku zastupitelé schválili Směrnice o ochraně osobních údajů a Spisový řád. V této souvislosti Rada obce již dříve projednala podklady pro zajištění povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.

Výstavba centra vstupuje do finále

Místostarosta Ing. Pezlar přednesl zprávu o výstavbě I. etapy Vzdělávacího centra. Stavba v současnosti trvá již 46. týdnů. Na budově probíhají dokončovací práce, dodělává se bazén, je hotový výtah. Nastupují malířské práce a začínají se vybavovat interiéry. Venku probíhá dokončování fasády, venkovních podhledů a začíná se s úpravou venkovní plochy. Společnost DISTR, která vyhrála výběrové řízení na vybavení interiérů má rozšířenou zakázku i na vybavení tělocvičny a bazénu. Na stavbě pracuje okolo 35 pracovníků, a přestože je stavba stále v mírném skluzu termín předání stavby a její užívání od začátku září by se měl zvládnout.

V září vyjde mimořádný volební zpravodaj

V následné diskuzi zazněl návrh zastupitele Martina Hochmana na vydání mimořádného volebního zpravodaje, který zastupitelstvo odsouhlasilo. Mimořádný zpravodaj vyjde 15. září 2018. Následné řádné, tedy 5. číslo potom bude vydáno s týdenním zpožděním, tedy 12 října 2018.