Pokyny ke vstupu na volné plavání platné od 1. 11. 2021

swimming pool 504780 1920

Vážení návštěvníci, při vstupu na bazén je nutno mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové ploše)

– dodržujte 1,5 m rozestupy

– v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

– dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

– DBEJTE POKYNŮ BAZÉNOVÉHO DOZORU

Podmínkou vstupu dle Mimořádného nařízení vlády je prokázání bezinfekčnosti jednou z možných variant – NEPLATÍ PRO DĚTI DO 12 LET !!!

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) nejméně 14 dní, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

– osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem

– osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.