Hlavními tématy zastupitelstva bylo školství a vzdělávání

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce se sešlo na svém pravidelném veřejném zasedání ve čtvrtek 26. října 2017. Podstatná část programu byla věnována tématům týkajících se školství a vzdělávání. Dalšími body programu byla inventarizace majetku, výsledky hospodaření za 9 měsíců roku 2017, prodej a pronájem garážových stání a parkovacích míst v Dolinách, plán obnovy kanalizace a stanovení směrného čísla spotřeby vody.

Převod pozemku vyřeší přístavbu mateřské školy
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 333 ze státu ČR na obec Vranovice. Jedná se o pozemek, který se nachází pod plánovanou přístavbou Mateřské školy. Vedení obce se podařilo završit téměř deset let trvající jednání se státem ČR a na jaře roku 2018 se tak může začít s přístavbou, která rozšíří stávající kapacitu Mateřské školy o novou třídu (24 dětí).

Postup výstavby I. etapy Vzdělávacího centra
První místostarosta Ing. Pezlar informoval zastupitelstvo o postupu výstavby Vzdělávacího centra U Floriánku. Výstavba pokračuje dle stanoveného plánu a v současné době jsou dokončeny veškeré zemní práce na hlavním objektu, základy nové budovy ve dvorním traktu a před dokončením jsou veškeré izolace. Pro zimní měsíce je vyřešeno i provizorní vytápění budovy školy. Přesto, že se výstavba dostala do mírného skluzu, po zásahu vedení obce se daří zpoždění zvládnout a do konce roku bude již celá stavba pod střechou, jak byl původní záměr.
Stavba Vzdělávacího centra byla zahájena 17. 7. 2017. V této etapě bude postavena nová budova ve dvorním traktu stávající školy, kde vznikne pět nových tříd základní školy, výukový bazén a tělocvična. První etapa bude završena v srpnu 2018.

Výjimka z počtu žáků ve třídě
Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě pro Základní a Mateřskou školu. Jedná se o výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě. Obec k tomuto kroku přistupuje z důvodu zachování úrovně kvality výuky, protože v loňském roce došlo ke zvýšení počtu žáků nastupujících k zahájení školní docházky.
Zastupitelstvo výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě jednomyslně schválilo.

Výsledky hospodaření za 3 kvartály roku 2017
Starosta Ing. Helikar seznámil zastupitelstvo s výsledky hospodaření 1 – 9 /2017. Z výsledků vyplynulo, že finanční hospodaření je v souladu se schváleným rozpočtem na r. 2017. Po úspěšně dokončeném projektu výstavby a prodeje bytového domu Doliny je obec finančně dobře připravena na významné investice do školství – výstavba I. a II. Etapy Vzdělávacího centra.

Obnova kanalizace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem obnovy vodovodu a kanalizace. Schválilo roční částku ve výši 500 tisíc korun určenou na obnovu kanalizačního řádu a ČOV. V této souvislosti starosta obce Ing. Helikar předložil zastupitelstvu stanovení směrného čísla. Směrné číslo se týká spotřeby vody a jejího následného účtování a stanovuje se tam, kde se předpokládá i jiný zdroj spotřebované vody, například studny. Starosta doporučil směrné číslo 35m3 (celostátně udávaná průměrná spotřeby vody na osobu /rok), což bude při nezměněné výši stočného cena ve výši 26,40 m3. Cena stočného zůstává ve Vranovicích již více než deset let beze změny a jedná se o nejnižší cenu ze všech okolních obcí a měst. Stočné ve městech, kde jsou provozovateli čističek vodárenské společnosti, je dvojnásobné. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.

Inventarizace majetku
O inventarizaci majetku 2017 informoval zastupitelstvo Ing. Hladík. Zastupitelstvu byly předloženy ke schválení dvě přílohy a to Příkaz ke stanovení členů Ústřední inventarizační komise a příloha ke směrnici o provedení inventarizace. V letošním roce bude nově probíhat inventura hmotného majetku pomocí čtecího zařízení. Veškerý hmotný majetek bude opatřen štítkem s tzv. QR kódy.

-kva-
cof

cof